Alan Adı Kaydı Alan Adı Transferi Alan Adı Yenileme .TR Alan Adı Kaydı Whois Sorgulama Alan Adı Uzantıları
Bireysel Hosting Kurumsal Hosting Wordpress Hosting Multi Hosting
Türkiye VDS Sunucu Avrupa VDS Sunucu Özel Masaüstü Sunucu FOREX Sunucu
Türkiye Fiziksel Sunucu Avrupa Fiziksel Sunucu Yarı Fiziksel Sunucu Sunucu Barındırma Kirala Senin Olsun
Kurumsal E-posta IP Adresi Hizmeti Metro Ethernet Hizmeti Yedekleme Hizmeti
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.
Detay Tamam

TRABİS'in İnternet Alan Adı Mevzuatı


Değerli Ziyaretçi ve Müşterilerimiz,

TRABİS döneminin başlaması “.tr” uzantılı alan adlarıyla ilgili kavram, tanım, kısaltmalar ve alan adı satış ve devir işlemlerin de önemli değişiklikler meydana getirmiştir.

TRABİS, “.tr” uzantılı alan adlarının ve sahip oldukları merkezi veritabanının işletilmesi, güncellenmesi, izlenmesi ve alan adı başvuru işlemlerinin yapılmasına imkan sağlayan platformu ifade etmektedir.

İnternet Alan Adı (İAA), internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol adresini tanımlayan adları nitelemektedir.

İnternet Alan Adı Sahibi (İAAS), alan adının hamilini belirtmek için kullanılan kavramdır.

Kayıt Kuruluşu (KK), başvuru, yenileme ve iptal başta olmak üzere alan adlarıyla ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden tarafı ifade etmekte olup İSİMKAYIT, TRABİS akreditasyonunu tamamlamış bir KK olarak faaliyet gösterecektir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de telekomünikasyon sektörünü düzenleyen ve denetleyen bağımsız idari otorite niteliğini haiz kurumdur. BTK, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmaya, KK’ler ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcısı (UÇHS) olarak yetkilendirilenler üzerinde denetim yapma ve bunların faaliyetine son vermek dahil gerekli idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

Tahsise Kısıtlı Adlar Listesi (TAKIL), çeşitli sebeplerle kayıt otoritesi tarafından tahsisi kısıtlanan ve başvuru esnasında belge talep edilecek olan alan adların listesidir.

Tahsise Kapalı Adlar Listesi (TAKAL), mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle kayıt otoritesi tarafından tahsisine izin verilmeyen alan adları listesidir.

Alan Adı Tahsisi, belgeli ve belgesiz olmak üzere iki yöntemle yapılacaktır.

Belgesiz alan adı tahsisi, “ilk gelen alır” prensibine göre yapılacak olup ilk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınacaktır.

Belgeli alan adı tahsisi ise ilan edilecek belgelerin sunulması ile gerçekleştirilecektir. Tüm belgeler ve başvurular TRABİS tarafından değerlendirilecek olup KK’ler, belge ve başvuru değerlendirme süreçlerinde yetkili olmayacaktır.

- TRABİS gerekli gördüğü durumlarda belgesiz olan İAA için de belge talebinde buluna bilir.

- Alan adı en az bir, en çok beş yıl süre için tahsis edilebilir.

FERAGAT, Nic.tr’nin faaliyeti sürecinde “Silme” olarak adlandırılan işlemdir. Feragat işlemi alan adı sahibinin, alan adının süresi dolmadan kullanıma son vermek istemesi durumunda gerçekleştirilir. Bu işlem ile alan adı sahibi, ilgili alan adının silinmesi işlemini talep ederek her türlü hakkından feragat etmiş olur.

İPTAL, Alan adı sahibinin ve İSİMKAYIT'ın bilgilendirilmesiyle yapılabilecek bir işlem olup alan adı tahsisi TRABİS vasıtası ile iptal edilebilecektir. Bir alan adının iptal edilmesi için;

- Alan adı sahibinin verdiği bilgilerin tam veya doğru olmadığının tespit edilmesi,

- Alan adının TAKAL kapsamına alınması,

- Alan adı tahsisinin iptaline yönelik mahkeme kararının bulunması,

- BTK tarafından belirlenecek idari bir sebep bulunması,

- UÇHS tarafından BTK’ya iletilen hakem ya da hakem heyetinin kararının bulunması ve uygulanması için BTK tarafından belirlenen şartların mevcut olması durumlarından bir ya da birkaçının ortaya çıkması gerekmektedir.

YENİLEME, hâlihazırda mevcut olan bir alan adının sahipliğinin ödeme yapılarak devam ettirilmesi işlemi olup alan adının tahsis süresinin bitmesine asgari üç ay kala İSİMKAYIT, alan adı sahibini e-posta yolu ile bilgilendirir ve alan adı sahibinden yenileme işlemini gerçekleştirmesi talep edilir.

Alan adı SATIŞI ve DEVRİ:

- Satış veya devir işlemleri TRABİS’in faaliyete geçmesinden üç (3) yıl sonra gerçekleştirilebilir.

- Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi çerçevesinde TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte devir işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu durumda Kayıt Kuruluşu aşağıdaki belgeleri başvuru sahibinden

talep eder;

a) İAAS olan gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında, başvuru

sahibinin İAA’nın yasal mirasçısı olduğunu gösterir yetkili makamlardan alınmış belge,

b) İAAS olan tüzel kişilerin, bu İAA’yı birleşme, devralma gibi sebeplerle devredecek

olması halinde birleşme veya devralmayı ispat eden belgeler,

c) İAAS ve marka/patent sahibi gerçek/tüzel kişilerin bu marka / patente ilişkin İAA’larını

devredecek olması halinde marka/patent ile ilgili haklarını devrettiklerini ispat eden belgeler,

d) İAAS olan fikir/sanat eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırmış gerçek / tüzel kişilerin bu fikir/sanat eserlerine ilişkin İAA’larını devredecek olması halinde fikir/sanat eserleri ile ilgili haklarını devrettiklerini ispat eden belgeler.

- Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. KK’nın, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde İAA’nın satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili İAAS değişikliği gerçekleştirilir.

- Satılan veya devredilen İAA’nın kullanım süresi değişmez

Kayıt Kuruluşları Arası Transfer, Nic.tr süreçlerinde “Sorumlu Değişikliği” işlemi olarak adlandırılan işlem olup farklı bir KK’da bulunan alan adının transfer kodu ile İSİMKAYIT'ta transfer edilmesidir. Aynı şekilde, İSİMKAYIT’ta bulunan bir alan adı da transfer kodu kullanılarak farklı KK’ya transfer edilebilir.

 

ÖNEMLİ NOT: .tr uzantılı alan adı başvurusu yapan ve hali hazırda .tr uzantılı alan adı sahipleri yukarıdaki mevzuatta yazılı olan bütün açıklamaları kabul etmiş olur.

 

TRABİS'in  İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ ile ilgili Mevzuatının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

16/09/2022 - Cuma

<< Geri