Alan Adı Kaydı Alan Adı Transferi Alan Adı Yenileme .TR Alan Adı Kaydı Whois Sorgulama Alan Adı Uzantıları
Bireysel Hosting Kurumsal Hosting Wordpress Hosting Multi Hosting
Türkiye VDS Sunucu Avrupa VDS Sunucu Özel Masaüstü Sunucu FOREX Sunucu
Türkiye Fiziksel Sunucu Avrupa Fiziksel Sunucu Yarı Fiziksel Sunucu Sunucu Barındırma Kirala Senin Olsun
Kurumsal E-posta IP Adresi Hizmeti Metro Ethernet Hizmeti Yedekleme Hizmeti
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.
Detay Tamam

SÖZLEŞMELERİMİZ

Alan Adı Kayıt ve Tescil Hizmeti Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar
Bu sözleşme kapsamındaki hizmet ve ürünleri alan kişi/kuruluş (bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır.) olup diğer tarafta alan adı kayıt ve tahsis işlemlerini yapan kuruluş isimkayıt ticari ünvan (bundan sonra “isimkayıt” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki koşulları içeren işbu alım satım ve destek sözleşmesi akdedilmiştir.
Taraflar bilgi formunda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
Müşteri bilgi formunda belirttiği elektronik posta adresini tebligat adresi olarak, kabul etmiştir. Bu adreste olacak değişikliklerden müşteri sorumludur. Elektronik posta adresinin değişmesi halinde, bu adresi eski adresten İsimkayıt’ a bildirmek zorundadır. Müşteri kayıt olurken belirttiği adresin doğruluğunu İsimkayıt teyit etmek zorunda değildir.
İletişim elektronik posta adresi hakkında müşteri tarafından değişiklik bildirimi alındığında İsimkayıt tarafından eski ve yeni elektronik posta adreslerine onay bildirimi gönderilir. Bu onay müşteri tarafından kabul edilmek zorundadır.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme İsim Kayıt’ın müşteri adına aldığı alan adlarının müşteriye tahsisi ve kaydı ile ilgili olarak karşılıklı olarak iradelerin tazammum etmesidir.

Madde 3-Tanımlar:
a- İsimkayıt: Müşteri adına; müşterinin beyan ettiği veya bilgi ve/veya sipariş formunda belirttiği alan adını, ICAAN onaylı 3.kişiler üzerinden kaydeden ve müşteriye tahsis eden işbu sözleşme tarafını ifade eder.
b- Müşteri: Alan adını kendi adına alan ve kullanan müşteriyi ifade eder.
c- Otomatik Yenileme: Panele isimkayıt tarafından koyulması ve teknik olarak isimkayıt tarafından imkan sağlanması şartıyla Müşterinin bu sözleşmede belirtilen koşulların, müşteri panelindeki ilgili alanı işaretleyerek devam etmesini kabul etmesidir.
d- Site: www.isimkayit.com adresinde bulunan web sitesidir.
e- Müşteri paneli / Hesabı: MÜŞTERİ’nin Site üzerinde MÜŞTERİ’ye ayrılmış özel alandan, hesap yönetimi, bilgi güncelleme ve satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimini yapmasını sağlayan web sayfalarıdır.
f- Alan adı: Alan adı, bir Web sitesinin İnternet'teki adı ve adresidir.
g- DNS: DNS, internet uzayını bölümlemeye, bölümleri adlandırmaya ve bölümler arası iletişimi organize etmeye yarayan, bilgisayar, servis, internet veya özel bir ağa bağlı herhangi bir kaynak için hiyerarşik dağıtılmış bir adlandırma sistemidir.
h- WHOİS: Whois, domain'in bilgilerini içerir. Domain'in kayıt ve süresinin bitiş tarihi, host edildiği firmanın name server bilgileri de yer alır.
i- Ticari Sır: Ticari sırlar ifadesiyle ekonomik değeri olup olmadığına bakılmaksızın gizli bilgiler kabul edilir. Gizli Bilgiler aşağıdakilerle sınırlı olmayarak ve aşağıdakiler dahil olarak ticari sırlar, kaynak kodu, emtia kodu, patentler, buluşlar, veri tabanları, yöntemler, hizmetler bilgisayar sabit programları, bilgisayar programı seviyesine gelmemiş olsa dahi bilgisayar programlarının kodları, algoritmaları, ara yüzleri, tasarımlar, imalat bilgileri, formüller, teknik özellikler, mali bilgi ve öngörüler, tedarikçiler ve muhtemel tedarikçiler hakkındaki listeleri, müşteriler ve muhtemel müşteriler hakkındaki listeleri, piyasa bilgileri, malzeme listeleri, çalışan listeleri, sözleşme görüşmeleri, idare metotları, know-how, çalışma metotları, üretim teknikleri, işletim teknikleri, program, eğitim, yazışma ve bunlarla ilgili tüm kılavuz, belge, rapor, mali tablolar, dosyalar, (makine ya da kullanıcı tarafından okunabilen) bilgisayar disket ve kayıtları ve diğer yazılı veya elektronik bilgiler ve benzerlerini ve Üçüncü kişilerin elde etmesi halinde isimkayıt ın faaliyetlerini engelleyebilecek veya zorlaştırabilecek veya onları rakipleri veya mevcut veya muhtemel müşterileri karşısında dezavantajlı hale getirecek veya müşteri elde etmesini zorlaştıracak veya engelleyecek bilgi ve belgeler ticari öneme sahip gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edilir. Müşteri KVKK kapsamında veri sorumlusu olduğunu ve verilerden sorumlu olduğunu ve sözleşme boyunca ve sonrasında kendi müşterileri ve diğer 3. kişilere gerekli bildirim ihbar ve aydınlatmaları yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4 -İmza yetkisi
Müşterinin İsimkayıt ile olan işlemlerini imza yetkisi ve erişim yetkisi olduğu bildirilen kişiler yapacaktır. Eğer Hizmet İsimkayıt’ dan doğrudan müşteri tarafından alınmış ise; bilgileri giren kişi iletişimle yükümlüdür. Her halükarda müşteri hizmeti başka bir kişiye kullandırıyorsa hangi aşamada olursa olsun veya hangi zamanda olursa olsun bunu belirtmesi şarttır. Müşterinin İsimkayıt ile yaptığı bu sözleşmenin konusu olan veya bu sözleşme ile bağlantılı olan hukuki işlemlerinde müşteriyi temsilen veya onunla ilgili olarak imza yetkisi bulunan şahıs veya şahıslar yetkilerini kaybeder, değişir veya yenileri eklenirse; müşteri bu keyfiyetten İsimkayıt’ ı derhal yazılı olarak ve/veya iletişim formu üzerinden kayıtlı elektronik posta adresleri aracılığıyla bilgilendirecektir. Hatalı, eksik ve zamanında yapılmayan bildirimden doğan bütün zararları müşteri karşılar buna ek olarak bununla ilgili olarak müşteri nezdinde oluşan zararlar ve veri kayıplarında İsimkayıt sorumlu değildir. Buna ilişkin para iadesi de yapılmaz.

Madde 5 - Gizli Bilgiler/Ticari Sır Hakkında
Mevzuatın zorunlu tuttuğu hususlar haricinde taraflar ayrıca sözleşmenin icrası sırasında birbirlerine ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun edindikleri gizli ve ticari öneme sahip bilgi ve belgeleri, sözleşme görüşmeleri esnasında sözleşme imzalandıktan sonra ve sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra sözleşme ne şekilde sona ermiş olursa olsun korumakla yükümlüdür. Tarafların her biri, muvafakat verilmiş haller ve/veya mevzuat kapsamında muvafakat verilmesine gerek olmayan haller haricinde işbu bilgileri diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı,değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Taraflar gizli bilgileri de ticari olarak kendi lehlerine gelir getirecek şekilde kullanamazlar. Ancak müşterinin kiralayana vereceği ve/veya varsa ürün konusu veri alanında bulunan pazar ve müşteriler ve bunlardan çıkartılan haberli ve/veya habersiz çıkarılan raporlar bu hükümden müstesnadır. Taraflar gizli bilgileri kendi çalışanlarının üçüncü kişilere ifşasını engellemek için gereken her tedbiri almak zorundadırlar. Gizli bilgilerin korunması konusunda kendi iş sözleşmelerinde ilgili maddelerin yer aldığını; yoksa konulacağını taahhüt ederler. Kanunlar uyarınca resmi makamların talebi üzerine veya re’sen bu resmi makamlara verilmesi gereken bilgi ve belgeler, ve/veya sözleşmenin ifası için ifşası zorunlu olan bilgiler, karşı tarafın bilgi ve belgelerini koruma yükümlülüğü kapsamında değildir. Ancak, karşı tarafın gizli veya ticari öneme sahip bilgi veya belgesini resmi makamlara veren taraf, gizlilik ve ticari öneminin korunması için kanunlar uyarınca alınmasını isteyebileceği her türlü önlemin alınmasını resmi makamlardan istemekle yükümlüdür. Bununla ilgili olarak derhal bir bilgilendirme yapmalıdır. Müşteri gizli bilgiler hakkında KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu olduğunu bilir ve buna göre önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6- Fikri Haklar Hakkında
İsimkayıt alınması istenen alan adı için sadece ICAAN nezdinde akredite olmuş kurumlardan aracı olarak davranacak olup, alan adına ilişkin tüm fikri haklar müşterinin üzerine olacaktır. Müşteri alan adı taleplerinde herhangi bir 3. kişinin Fikri mülkiyet mevzuatı kapsamında olsun veya olmasın herhangi bir hakkını, marka hakkını, ticari haklarını ve patent haklarını, kişisel haklarını ve sair diğer haklarını ihlal etmeyeceğini, işbu ihlal halinde isimkayıt üzerine gerçekleşecek zararı ilk talep halinde derhal karşılamayı kabul,beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir iptal sebebiyle bedel iadesi de yapılamaz.

Madde 7- Rekabet Yasağı
Müşteri İsimkayıt’ ın çalışanlarına ve ailesine iş teklif edemez ve/veya onları doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir yolla onu işine ortak edemez. İsimkayıt’ dan aldığı, iş sebebiyle ve/veya başka bir yolla öğrendiği her tür bilgiyi sözleşme amacı haricinde kendi işi için kullanamaz.

Madde 8- Garanti Kapsam ve Yükümlülüğü
İsimkayıt ICAAN den akredite olmuş kurumlar ile çalışacağını garanti ediyor olup, ismin istenen alan adının içeriğine dair herhangi bir hukuki taahhüdü veya hukuki ve maddi kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna ek olarak müşteri bir kere alan adı alındıktan sonra alan adlarına dair standartları takip etmek zorundadır. Alan adı alındıktan sonra yapılan iptallerden İsimkayıt’ ın sorumlu tutulamayacağını ve herhangi bir para iadesinin yapılmayacağını müşteri bilir ve kabul eder. Alan adı içeriğin en geniş anlamıyla mevzuatı ihlali halinde bundan kaynaklanan İsimkayıt nezdinde doğan zarar, kar ve itibar kayıplarından müşteri sorumludur.

Madde 9 - Fiyat ve Ödeme ve Hizmetin Başlaması
Alan adı konusunda İsimkayıt’ ın verdiği fiyatlar geçerlidir. İsimkayıt, hizmet bedellerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. İsimkayıt, müşterinin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, hizmet bedellerinin müşterinin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.
İsim Kayıt, müşterinin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda İsim Kayıt’a ait banka hesabına, başvuru sırasında müşteri bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 3 (üç) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu İsim Kayıt alan adını vermeye ICAAN den yetkili 3. kişi nezdinde gerekli işlemleri yapar ve müşteriyi bilgilendirir. 3. yetkili kişi nezdinde yapılacak fiili işlemler sonucu tahsis işlemi gerçekleşmez ve/veya tahsis sonradan iptal olunursa ise para iadesi yapılmaz.

Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar müşteriye aittir. İsimkayıt 3. kişiler nezdinde oluşan tahsis yenileme ve diğer fiyatları istediği gibi değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri alan adının süresini ve 3. kişi nezdinde dayatılan yükümlülükleri takip etmek zorundadır.

Müşteri alanında müşterinin yönetebileceği otomatik yenileme aktivasyon modülü vardır. Müşteri bu modüle göre kendi isteğiyle otomatik yenilemeyi iptal edebilir. Müşterinin kendi panelinde gereken aktivasyonu yapmaması sebebiyle oluşabilecek zarar ve kayıplardan İsimkayıt sorumlu değildir. Müşteri İsimkayıt’ ın yenileme noktasında müşteri panelindeki seçimi konusunda bilgi sahibi olamayacağını bilir ve ona göre önlemlerini almak ve panelden hizmetlerin bitim tarihlerinin takibini yapmak zorunda olduğunu bilir.

Müşteri, İsimkayıt tarafından teknik imkan sağlandığı takdirde OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve İsim Kayıt’ın 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. Yenilenmesini istemediği zaman müşteri İsimkayıt’ ı 5 gün içerisinde elektronik posta yoluyla haberdar etmek durumundadır. Aksi takdirde verilen hizmet durdurulacaktır. Durdurulduktan sonraki süreçte müşteri eğer sözleşmeye devam etmek isterse 3. kişi nezdinde oluşan tüm bedel ve masrafları ödemek zorundadır.

İsimkayıt MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir. Ödeme tamamlanmadıkça tahsis işlemine başlanmayacaktır.

İhtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ’ye verilen hizmetler İsim Kayıt tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme İsimkayıt tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

Müşteri istediği alan adının tahsisi için sadece ödeme yapmasının yeterli olmadığını; sistem üzerinden kendisinden istenen belgeleri bu işe özgülenmiş iletişim kanalından göndermemesi ve/veya geç göndermesi halinde ve/veya Orta Doğu Üniversitesi (ODTÜ) nic.tr alan adlarında idari tescil kurumunun çeşitli sebep ve gerekçelerle tahsise onay vermeyeceğini ve/veya alan adının farklı bir kişi tarafından alacağını ve bu sebeple ücret iadesi yapılmayacağını bilir ve kabul eder.

İsim Kayıt, hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, İsim Kayıt’ın Sitesi üzerinden ve/veya eposta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir.


Madde 10 - Sözleşmenin Sona Ermesi
Müşteri işbu sözleşmenin tek seferlik bir iş olduğunu ve işbu alan adına ilişkin panel ve şifrenin müşteriye verilmesi ile ifanın tamamlanacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri 3. kişi kaynaklı veya sözleşmenin ifasının tamamlanmasından sonra, 3. kişiler tarafından yapılacak standart ve müdahale sebeplerinden kaynaklanan alan adı sorunlarıyla ilgili olarak herhangi bir gecikme bedeli, zarar ve/veya tazminat talebi talep edemeyecek olup, para iadesi de isteyemez. Bu sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri İzmit Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir. Taraflar İsimkayıt’ın teminat yatırmaksızın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebinde bulunabileceğini kabul,beyan ve taahhüt ederler. Herhangi bir uyuşmazlık halinde ispat yükü müşterinin üzerindedir. Müşterinin bu sözleşme hükümlerinden herhangi birini geç, kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi İsimkayıt tarafından sözleşmenin feshi için haklı sebep olarak kabul edilecektir. İsimkayıt’ın gecikme bedeli, zarar ve/veya tazminat talebi ve/veya hizmeti durdurması sözleşme feshi olarak kabul edilmeyecektir.

Madde 11- Devir Yasağı
Müşteri faaliyeti ile ilgili bütün taahhütlerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devrettiği noktada sözleşmenin tarafının bu üçüncü kişiler olmayacağını bilir. Sözleşmenin tarafı olması ancak bu kişiler tarafından İsimkayıt’ ın kabulü ile gerçekleşecektir. Müşteri İsimkayıt’dan olan alacağını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

Madde 12- Delil Sözleşmesi ve Sözleşmenin Yorumu
Bir uyuşmazlık vuku bulduğu takdirde isimkayıt defter, kayıt ve belgelerinin geçerli tetkike esas ve hmk un ilgili maddesi gereğince kesin delil teşkil edeceğini kabul eder. İşbu sözleşmenin imzalanması ve/veya elektronik ortamda okunup kabul edilmesi ile birlikte İsimkayıt müşterinin bu tarihten önce gerçekleşmiş her ne ad altında olursa olsun tüm hukuki/ticari münasebetlerinde geçmişe yürümek kayıt ve şartıyla işbu sözleşme hükümlerinin cari olacağını taraflar açık iradeleri ile kabul ve beyan eyler. Açıkça tersi ifade edilmedikçe sözleşmenin hükümlerinin her biri sözleşmenin tümü için geçerlidir. Müşteri sözleşmedeki bütün borçlarını yerine getirirken basiretli bir tacir gibi ve Medeni Kanun’ da yer alan dürüstlük kuralına uygun bir şekilde davranacaktır. Müşteri sözleşmeyi avukat nezaretinde okumuş ve hükümlerin kendini hukuki olarak dezavantajlı duruma soktuğunun bilincinde olarak bu sözleşmeyi okumuş ve imzalamıştır.Müşteri ve/veya onun müşterilerinden birinin zararlı ve/veya hukuka aykırı içeriğe sahip olması, hukukça yasaklanan bir tasarruf, işlem ve eylemin kasti olarak veya taksir ile parçası olması ve/veya buna aracılık etmesi ve içinde olduğu durumla İsimkayıt’ a mali, hukuki ve organizasyonel olarak zarar verecek bir halde olması ve/veya böyle bir tehlike oluşturması halinde müşterinin hesabı kapatılarak, tüm erişimi engellenecek olup, bundan dolayı müşteri ve/veya müşterinin müşterisi İsimkayıt’ tan herhangi bir zarar talebinde bulunamaz. Müşteri bu ahvali müşterisine kabul ettireceğini, her halükarda İsimkayıt’ a bir zarar gelmesi halinde bu zararı karşılamayı garanti edeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

Madde 13 – Alan Adı Kullanmaya dair Yükümlülükler
a. İşbu alan adına dair, müşteri ve müşterilerin müşterilerinin elektronik posta adreslerine, ara ara bilgilendirme veya tanıtım amaçlı elektronik posta iletileri gönderebileceğimizi müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder ve müşterilerinin de bu ahvala onay vereceğini bunun için gereken önlem ve muvafakati alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b. Müşteri alan adına ilişkin olarak 3. kişilere mali, hukuki, veya organizasyonel olarak zarar verici, kişisel verilerini yetkisiz ifşa edici veya haksız rekabet teşkil edebilecek eylem, işlem ve tasarruflarda bulunamaz, bunların hazırlık çalışmalarını, tanıtımlarını veya reklamlarını yapmayacağını ve bunlara aracı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. İsimkayıt müşteriye sağladığı alan adı üzerinde müşterinin ve/veya müşterilerinin içerik üzerinde hukuka ve/veya ahlaka aykırı bir içerik tespit eder, İsimkayıt’ ın veri alanını hukuka ve ahlaka aykırı bir amaç için kullandığını tespit eder ise; derhal teknik imkanı varsa bu içeriği silebileceğini, bununla ilgili imaj alabileceğini ve teknik imkanı varsa içeriği sağlayanın erişimini engelleyebileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.
d. Müşterinin alan adının İsimkayıt’dan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı iptal durumlarında müşteri herhangi bir zarar ve/veya tazminat talebinde bulunamaz.
e. Müşteri kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adları (domain name) ile ilgili bedelleri düzenli olarak alan adını tescil ettirdiği kuruluşa ödemekle ve ilgili standartları takip etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından ve standartlara uyum göstermemesinden dolayı elektronik posta veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması halinde sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu ve İsim Kayıt’ı sorumlu tutamayacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait veya kendi müşterilerine ait alan adı (domain name) ile ilgili yapılması gereken ödemeleri ilgili kuruluşlara yapmadığı takdirde gerek kendisinin gerekse müşterisinin bilgi, belge veya verileri ile ilgili yedek, arşiv, geçmiş vb bilgilerini İsim Kayıt’dan talep edemez. Bununla ilgili de para iadesi isteyemez.
f. Müşteriler kendi hesabından ve müşterilerine ait hesaplardan tamamen kendileri sorumludur. KVKK uyarınca veri sorumlusu müşteri olarak kabul edilecektir. Bu konuda bir uyuşmazlık çıktığı takdirde ispat yükü müşterinin üzerindedir.
g. Müşteri ICAAN standartları uyarınca whois bilgilerinin doğruluğu ve gerçekliğini sağlamalıdır. Aynı zamanda müşteri ICAAN in alan adları konusundaki standartlarını takip etmekle yükümlüdür. Standartlara uymama sebebiyle yapılan iptallerde isimkayıt sorumlu olmayıp para iadesi yapılamaz.
h. Müşteri alan adını kaydettiğinde ıcaan tarafına firmamız logolu whois doğrulama mail i gönderilir. Bu mail 6 gün içerisinde sistemimizde bulunan mail adresine gönderilir. Müşteri bunu onaylamadığı takdirde tescil etmiş olduğu alan adı yayını durdurulur.ç Müşteri alan adını ilk tescil ettiği mail adresini doğrulama yapılmadan önce değiştiremez. Ücret iadesi yapılmaz ve alana adı askıya alınır.
i. Domain tescil süresi bitiminde bittikten sonra 20 gün içerisinde yenileme hakkını normal domain tescil fiyatı ile yenileyebilir. 20 gün sonra ıcaan tarafından restore ücreti talep edilir. Bu ücret genelde normail domain fiyatının 10 katıdır. Müşteri 20 günü geçen domainlerde bu ücreti ödediği takdirde domain i tekrar yayına açabilir. Aksi takdirde doğacak zararlardan domain kaydından sorumlu değildir.
j. Domain transferlerinde domain i ilk tescil eden mail adresi ile transfer edilecek mail adresine bir onay mail i gönderilmektedir. Her iki mail adresi de bunu onaylamadığı takdirde transfer gerçekleşmez.
k. Tescil edilen domain her ne sebeple olursa olsun ücret iadesi yapılamaz.
l. Müşteri tescil ettirdiğinde sistemimizde kayıtlı bilgileri vhois bilgileri olarak otomatik kayıt edilmektedir. Müşteri dilerse domain spiarişi sırasında alan adını farklı kişi ve kurum bilgilerine göre tescil edebilir.
m. Müşteri hiçbirşkeilde whosi de görülmesini stemiyorsa domain tescili ve sonrasında dilediği sırasında whois gizleme hizmet ücretini ödediği takdirde whois bilgileri gizlenebilir. Fakat whois arşiv veya daha önceden farklı sitelerde whois bilgileri kayıt edilmiş ve cache ttulmuşsa o sitelerde whois bilgileri açık olarak görülebilir. Bu durumda sorumluluk almayız.
n. Yetkileri dahilinde talep eden kurumlara gizlense dahi bilgiler verilecekir.

Madde 14- Diğer Hükümler
a- Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki mevzuata aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. İsimkayıt’ ın bilgisi olmadan Müşteri gizlice yasal olmayan işlemleri yapması durumunda kanuni cezai işlemleri tamamen Müşterinin kendisinin sorumluluğunda olacağını Müşteri kabul eder. İsimkayıt Müşterilerinin sunucularında sözleşmeye aykırı ve yasal olmayan içeriğin var olup olmadığını ara ara kontrol etmek ve bu kontrole ilişkin kayıt tutmak yetkisine sahiptir. Bu anlamda müşteri bu içeriğe bakma konusunda müsaade vermekte olup burada içeriği olan 3. kişilerin de hukuka uygun olarak bu müsaadeyi vermesini temin eder. İlgili hükümleri sözleşmesine koyar. Aksi takdirde İsimkayıt, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.
b- Talep eden her kim olursa olsun, İsimkayıt’ın Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.
c- Sözleşme ve sözleşme konusuna dair ihbar, duyuru ve tebligatlar duyuru panosundan gerçekleşecektir. Müşteri günlük olarak bu panoyu takip edeceğini ve bununla ilgili gerekli değişiklikleri ve güncellemeleri gerçekleştireceğini kabul eder. Buna ek olarak, müşteri belirli yazılım ve donanım versiyon değişiklikleri sebebiyle aldığı hizmetin işlevsiz hale gelebileceğini veya durabileceğini kabul eder.

Madde 15- Sözleşmenin Bütünlüğü
İşbu sözleşmenin ödeme harici herhangi bir maddesi mevzuat değişikliği sebebiyle geçersiz ve/veya aykırı hale gelir ise; diğer hükümler isimkayıtın da onayı ile geçerli olmaya devam edecektir.

Madde 16- Sözleşmenin Süresi
Bu sözleşme taraflarca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Ancak gizliliğe dair hükümler imzalanmasından itibaren, geriye doğru gizli bilgilerin paylaşılması anından itibaren geçerlidir. Fikri haklar ve Gizliliğe dair hükümler sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin veya fesh edilirse edilsin, işbu sözleşmenin akıbetinden etkilenmeyerek 5 sene için geçerli olacaktır. Sözleşme süresi ürün veya hizmeti alma kutucuğunda tercih ettiği süre olan 1 yıl kadardır.

Madde 17-Mücbir sebep
Bu sözleşmeden doğan hakların kullanılmasıyla ilgili ihbar ve ihtar ve beyanlar, noter, iadeli taahhütlü mektup veya elektronik posta adresine hukuken ıslak imza sonucunu doğurur nitelikte olan güvenli elektronik imza veya kayıtlı elektronik posta veya şikayet veya iletişim kutucuğuna yazılacak yazı kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Elektronik imza ve elektronik posta ile yapılan tebligatlarda; tebligat elektronik imzalı elektronik postanın gönderilmesinden sonraki 5. gün yapılmış kabul edilecektir. 5 gün içinde gönderilen bir iletiye itiraz edilmez ise ileti konusuna ilişkin sözleşme veya hizmet değişikliği gerçekleşmiş kabul edilecektir. müşteri kendisine yapılacak bildirimler için iletişim ve bilgi formunda belirttiği adreslerini adresini kanuni ikametgah adresi ve , isimkayıt kendisine yapılacak bildirimler için iletişim bilgileri içinde yer alan adresi elektronik posta adresi olarak göstermiştir. Taraflar söz konusu adreslerin tebligat adresi olduğu konusunda mutabık kalmışlardır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ Bu Sözleşme ile ilgili sorularınız için aşağıdaki e-posta adresinden bizimle iletişime geçiniz. İsim Kayıt Hukuk Departmanı yasal@isimkayit.com