Alan Adı Kaydı Alan Adı Transferi Alan Adı Yenileme .TR Alan Adı Kaydı Whois Sorgulama Alan Adı Uzantıları
Bireysel Hosting Kurumsal Hosting Wordpress Hosting Multi Hosting
Türkiye VDS Sunucu Avrupa VDS Sunucu Özel Masaüstü Sunucu FOREX Sunucu
Türkiye Fiziksel Sunucu Avrupa Fiziksel Sunucu Yarı Fiziksel Sunucu Sunucu Barındırma Kirala Senin Olsun
Kurumsal E-posta IP Adresi Hizmeti Metro Ethernet Hizmeti Yedekleme Hizmeti
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.
Detay Tamam

SÖZLEŞMELERİMİZ

Kiralık Fiziksel, Yarı Fiziksel ve Sanal Sunucu Hizmeti Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar
Bu sözleşme kapsamındaki hizmet ve ürünleri alan kişi/kuruluş (bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır.) olup diğer tarafta isimkayıt ticari ünvan (bundan sonra “isimkayıt” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki koşulları içeren işbu alım satım ve destek sözleşmesi akdedilmiştir.
Taraflar bilgi formunda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
Müşteri bilgi formunda belirttiği elektronik posta adresini tebligat adresi olarak, kabul etmiştir. Bu adreste olacak değişikliklerden müşteri sorumludur. Elektronik posta adresinin değişmesi halinde, bu adresi eski adresten isimkayıt a bildirmek zorundadır. Müşteri kayıt olurken yazdığı adresin doğruluğunu İsimkayıt teyit etmek zorunda değildir.
Değişiklik bildirimi alındığında isimkayıt tarafından eski ve yeni elektronik posta adreslerine onay bildirimi gönderilir. Bu onay müşteri tarafından kabul edilmek zorundadır.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşmede İsimkayıt’ın müşteriye vermiş olduğu hizmet temel olarak, müşteriye İsim Kayıt’a ait fiziksel (DEDICATE) veya VPS / VDS cihazın kiralanması ve bu cihazın İsim Kayıt Veri Merkezinde veya İsimkayıt’ ın kiraladığı farklı sunucularda barındırılarak İsim Kayıt’ın bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ve talebe göre ayrı bir bedel karşılığı VPN, firewall ve yedekleme hizmeti sunulmasından ibarettir. Müşteri, doğrudan ve dolaylı İsim Kayıt omurgasına bağlı olan bu cihazı uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir. Müşteri bu sözleşme kapsamında fiziksel veya VPS / VDS sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir

Madde 3-Tanımlar:
a- İsimkayıt: Müşterinin kullanımına özgülenmiş doğrudan ve dolaylı olarak İsim kayıt omurgasına bağlı olan VPS VDS fiziksel veya sanal sunucuları ve diğer ek hizmetleri sağlayan tarafı ifade eder.
b- Müşteri: Sunucuları sözleşme süresi boyunca bu sözleşmede yer alan şart ve sınırlarda kullanan tacir ve/veya tüketici olan tarafı ifade eder.
c- Yazılım: fiili bir sonuç doğurmasa da hazırlık çalışmaları dahil olmak üzere kanundaki tanımı, ve buna ek olarak bütün algoritmalar kaynak, nesne kodları ve bu kod ve algortimaların kullanıldığı her türlü arayüzü içerir.
d- Sunucu: Veri alanına ulaşmak için verilen IP adres veya adres aralıklarını ve ek hizmetleri ifade eder.
e- Dedicated: İsim Kayıt’a ait olan kiralık fiziksel veya firmaya ait yurtiçi veya yurtdışında bulunan veri merkezlerinde ki sunucuları ifade eder.
f- VPS / VDS: İsim Kayıt’a ait sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış kiralık sunucu platformu üzerinde yurtiçi veya yurtdışında ki veri Merkezinden yapılan sunucu hizmeti.
g- Veri (Data): İnternet ortamında erişilebilir olarak sunucu üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey.
h- Veri Merkezi (Data Center): İsim Kayıt bünyesinde; bilgisayar, sunucu sistemleri ve telekomünikasyon ve depolama sistemleri gibi ilgili bileşenlerinin barındırıldığı merkez, tesistir. Yedekli enerji altyapısı, yedekli veri iletişimi bağlantıları, gelişmiş çevre - iklim kontrolleri ve güvenlik donanımlarını içeren yapıdır.
i- Site: www.isimkayit.com adresinde bulunan web sitesidir.
j- SSL: İsimkayıt’ ın müşteri veya onun müşterileri için yetkili sertifika sağlayıcılardan aldığı herhangi bir sebeple bedel iadesi yapılmayan çeşitli unsurları yerine getiren güvenlik sertifikasının ismine denir.
k- Müşteri paneli / Hesabı: MÜŞTERİ’nin Site üzerinde MÜŞTERİ’ye ayrılmış özel alandan, hesap yönetimi, bilgi güncelleme ve satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimini yapmasını sağlayan web sayfalarıdır.
l- Ticari Sır: Ticari sırlar ifadesiyle ekonomik değeri olup olmadığına bakılmaksızın gizli bilgiler kabul edilir. Gizli Bilgiler aşağıdakilerle sınırlı olmayarak ve aşağıdakiler dahil olarak ticari sırlar, kaynak kodu, emtia kodu, patentler, buluşlar, veri tabanları, yöntemler, hizmetler bilgisayar sabit programları, bilgisayar programı seviyesine gelmemiş olsa dahi bilgisayar programlarının kodları, algoritmaları, arayüzleri, tasarımlar, imalat bilgileri, formüller, teknik özellikler, mali bilgi ve öngörüler, tedarikçiler ve muhtemel tedarikçiler hakkındaki listeleri, müşteriler ve muhtemel müşteriler hakkındaki listeleri, piyasa bilgileri, malzeme listeleri, çalışan listeleri, sözleşme görüşmeleri, idare metotları, know-how, çalışma metotları, üretim teknikleri, işletim teknikleri, program, eğitim, yazışma ve bunlarla ilgili tüm kılavuz, belge, rapor, mali tablolar, dosyalar, (makine ya da kullanıcı tarafından okunabilen) bilgisayar disket ve kayıtları ve diğer yazılı veya elektronik bilgiler ve benzerlerini ve Üçüncü kişilerin elde etmesi halinde isimkayıt ın faaliyetlerini engelleyebilecek veya zorlaştırabilecek veya onları rakipleri veya mevcut veya muhtemel müşterileri karşısında dezavantajlı hale getirecek veya müşteri elde etmesini zorlaştıracak veya engelleyecek bilgi ve belgeler ticari öneme sahip gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edilir. Müşteri KVKK kapsamında veri sorumlusu olduğunu ve verilerden sorumlu olduğun ve gerekli bildirim ihbar ve aydınlatmaları yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4 -İmza yetkisi
Müşterinin İsimkayıt ile olan işlemlerini imza yetkisi ve/veya erişim yetkisi olduğu bildirilen kişiler yapacaktır. Eğer Hizmet İsimkayıt’ dan doğrudan müşteri tarafından alınmış ise; bilgileri giren kişi iletişimle yükümlüdür. Her halükarda müşteri hizmeti başka bir kişiye kullandırıyorsa hangi aşamada olursa olsun veya hangi zamanda olursa olsun bunu belirtmesi şarttır. Müşterinin isim kayıt ile yaptığı bu sözleşmenin konusu olan veya bu sözleşme ile bağlantılı olan hukuki işlemlerinde müşteriyi temsilen veya onunla ilgili olarak imza yetkisi bulunan şahıs veya şahıslar yetkilerini kaybeder, değişir veya yenileri eklenirse; müşteri bu keyfiyetten isimkayıt ı derhal yazılı olarak ve/veya iletişim formu üzerinden kayıtlı elektronik posta adresleri aracılığıyla bilgilendirecektir. Hatalı, eksik ve zamanında yapılmayan bildirimden doğan bütün zararları müşteri karşılar buna ek olarak bununla ilgili olarak müşteri nezdinde oluşan zararlar ve veri kayıplarında isimkayıt sorumlu değildir. Buna ilişkin de para iadesi yapılmaz.

Madde 5 - Gizli Bilgiler/Ticari Sır Hakkında
Mevzuatın zorunlu tuttuğu hususlar haricinde taraflar ayrıca sözleşmenin icrası sırasında birbirlerine ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun edindikleri gizli ve ticari öneme sahip bilgi ve belgeleri, sözleşme görüşmeleri esnasında sözleşme imzalandıktan sonra ve sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra sözleşme ne şekilde sona ermiş olursa olsun korumakla yükümlüdür. Tarafların her biri, muvafakat verilmiş haller ve/veya mevzuat kapsamında muvafakat verilmesine gerek olmayan haller haricinde işbu bilgileri diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı,değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Müşteri gizli bilgileri ticari olarak kendi lehlerine gelir getirecek şekilde kullanamaz. Ancak müşterinin isimkayıt a vereceği ve/veya varsa ürün konusu veri alanında ve/veya IP blok trafiğinde bulunan pazar ve müşteriler ve bunlardan çıkartılan haberli ve/veya habersiz çıkarılan raporlar bu hükümden müstesnadır. Taraflar gizli bilgileri kendi çalışanlarının üçüncü kişilere ifşasını engellemek için gereken her tedbiri almak zorundadırlar. Gizli bilgilerin korunması konusunda kendi iş sözleşmelerinde ilgili maddelerin yer aldığını; yoksa konulacağını taahhüt ederler. Kanunlar uyarınca resmi makamların talebi üzerine veya re’sen bu resmi makamlara verilmesi gereken bilgi ve belgeler, ve/veya sözleşmenin ifası için ifşası zorunlu olan bilgiler, karşı tarafın bilgi ve belgelerini koruma yükümlülüğü kapsamında değildir. Ancak, karşı tarafın gizli veya ticari öneme sahip bilgi veya belgesini resmi makamlara veren taraf, gizlilik ve ticari öneminin korunması için kanunlar uyarınca alınmasını isteyebileceği her türlü önlemin alınmasını resmi makamlardan istemekle yükümlüdür. Bununla ilgili olarak derhal bir bilgilendirme yapmalıdır. Müşteri gizli bilgiler hakkında KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu olduğunu bilir ve buna göre önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6- Fikri Haklar Hakkında
İsimkayıt’ ın müşteriye, kiraladığı, sağladığı, sattığı ürün ve hizmetlerle ilgili olarak, yasalar, yönetmelikler, tebliğler veya uluslar arası sözleşmelerce korunsa da korunmasa da sağlayıcının ürün ve hizmetlere ait, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif (fikir ve sanat eseri) hakkının veya markanın sahibi olduğunu müşteri kabul eder. IP lerin tanımlanmasından sonra İsimkayıt ın teknik olarak ulaşıp ulaşamama imkanına bakılmaksızın IP lere ve IP tanımlanması sebebiyle ulaşabildiği mecralarda sözleşme öncesinde İsimkayıt ukdesinde bulunan sözleşme konusu hizmet, materyel, içerik, veri tabanı, donanım veya yazılımla ilgili, herhangi bir fikri hakkın geçtiği anlamına gelmemektedir. İsimkayıt söz konusu mecralarda bulunan ve müşteriye karşı Fikri Mülkiyet Mevzuatı kapsamında ticari faaliyet konusu ettiği ve erişim sağladığı kendi ukdesinde bulunan yazılımların, veritabanlarının arayüzlerin, ara işlerlik yazılımının fikri haklarının sahibi kabul edilir. Mecra içeriklerinin ve yazılımların, veri tabanlarının arayüzlerin, ara işlerlik eser sahibi İsimkayıttır. İsimkayıt’ ın bunları ticari faaliyet konusu yapması bunlarla ilgili ilgili işleme, yayma, çoğaltma, umuma arz, temsil, pay ve takip hakkını, devrettiği veya kullanma yetkisini verdiği anlamına gelmez. Bunlara ek olarak İsimkayıt’ ın manevi haklarından olan, umuma arz yetkisini, adın belirlenmesi, yetkisini, eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisini, devrettiğini veya kullanma yetkisini verdiği anlamına gelmez. Müşteri, İsimkayıt’ ın, hak sahibi olduğu ve/veya ürettiği bir yazılımın, içeriğin ve/veya veri tabanının nesne kodunu veya algoritmalarını alamaz veya arayüzlerini, hizmeti ve yöntemi taklit edemez veya bunların estetik, yöntem, işleyiş olarak veya kullanım olarak İsimkayıt’ın ürün/hizmeti ile karmaşaya neden olacak kadar benzerlerini veya İsimkayıt tarafından yapıldığı ve verildiği izlenimi uyandıran benzerlerini geliştiremez. Müşterinin İsimkayıt’ ın hak sahibi olduğu bir donanımı ticari faaliyet konusu etmesi halinde donanıma ait patentini, markasını, know-how ını bunlarla ilgili hakları veya kullanma hakkını veya yetkisini almadığını kabul eder. Aksine yazılı anlaşma olmadıkça her tür fikri hak İsimkayıt ukdesinde kabul edilir. Müşterinin bu sözleşme kapsamında ve sınırları içinde yaptığı tasarruflar hariç olmak üzere, ürünü/veri tabanını alan bunu sadece kendisi kullanabilir, bir başka üçüncü kişiye lisans veremez. İsimkayıt ise teknik imkan olduğu takdirde aynı hizmet için farklı müşterilerle lisans sözleşmesi yapabilir. Bunlara ek olarak İsimkayıt hak sahibi olduğu bir sonraki aşamada program sonucu doğurmasa bile hizmetin sunulmasına yarayan yazılımların ve arayüzlerin her türlü hazırlık tasarımları ve çalışmaları bu madde kapsamında korunacaktır. Müşteri İsimkayıt’ ın ürün/hizmeti ile ilgili olarak hukuki olarak korunan ve korunmayan her türlü marka ve patent haklarının sahibi olduğunu kabul eder. Sözleşmenin ifası için sözleşme amaç ve şartlarıyla sınırlı kalmak üzere ticari faaliyet konusu edilen herhangi bir hak konusunun müşterinin ve/veya müşterinin müşterilerinin kullanabilmesi için lisans verme zorunluluğu var ise müşteri ürünün/veri tabanının bu sözleşme kapsamında ve hükümlerince müşterinin kullanması için de lisans hakkına sahip olur. Sözleşme kapsamında İsimkayıt dahil kimin tarafından sağlanıp, sağlanmadığına bakılmaksızın müşteri tarafından müşterisine sağlanan, IP blokları,veri alanı, veri tabanı, yazılım,hizmet hülasa tüm ürüne ve sunulan servis ve hizmetlere ilişkin doğabilecek patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif (fikir ve sanat eseri) hakkını, ticari sırrı veya markayı kısaca, fikri, sınai veya ticari bir hakkın ihlali ve diğer sorunlardan münhasıran müşteri sorumlu olup, işbu Sözleşme kapsamında sunduğu servis ve hizmetlere ilişkin olarak sorun çıkması durumunda müşteri, sorunları İsimkayıt’ a yansıtmaksızın çözecek, tüm mevzuata uyacak, ilgili talep, dava veya takibi İsimkayıt’ a masraf, tazminat, bedel iadesi vs. adlar altında bir yükümlülük tahmil etmeksizin bizzat üstlenecektir. Müşteri, İsimkayıt’ ın bu bağlamda uğrayabileceği her türlü zarar, ziyan ve masraf karşısında müşteriyi, ilk talep halinde tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Madde 7- Rekabet Yasağı
Müşteri İsimkayıt’ ın çalışanlarına ve ailesine iş teklif edemez ve/veya onları doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir yolla onu işine ortak edemez. İsimkayıt’ dan aldığı, iş sebebiyle ve/veya başka bir yolla öğrendiği her tür bilgiyi sözleşme amacı haricinde kendi işi için kullanamaz.

Madde 8 – Müşterinin Ticari Faaliyetleri
Müşteri İsimkayıt’ın ürün/hizmetini 3. kişilere karşı İsimkayıt’ ın onayı ile ticari sahaya açtığı takdirde isimkayıt ın pazarlama ve satışına uygun olarak tavır, yönerge ve işlemlere uygun hareket edecektir. Müşteri kendi müşterisine karşı satışla ilgili tüm genel ve özel hukuki düzenlemelere uygun davranacaktır. Müşteri ürünleri kendi imkanlarıyla satar ve pazarlar ve bununla ilgili olarak herhangi bir destek,bedel, bakım, hizmet talep edemez.

Madde 9- Garanti Yükümlülüğü
Öncelikle belirtmek gerekir ki; isimkayıt ın garanti yükümlülüğü noktasındaki tek muhatabı sözleşme tarafıdır. İsimkayıt kendinden kaynaklanmayan, 3. kişilerden kaynaklanan zarar,hata, eksiklik, ayıp veya performans düşüklerinden sorumlu olmayıp, tek taahhüdü sözleşmenin kurulması tarihinde bu tarih itibarıyla hizmetin beraber çalıştığı yazılım ve donanım ile ve o tarihteki standartlarla çalışacağı noktasındadır. Müşteri sistemi test ederek aldığını ve hatasız çalıştığını kabul,beyan ve taahhüt eder. Veri güvenliği aksine bir güvelik paket hizmeti bulunmuyorsa hizmet teslim ve başlamasından sonra tüm sorumluluk müşteri kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder. İsim Kayıt daha sonraki versiyon ve donanım, standart değişiklikleri halinde hizmetin verileceğini taahhüt etmemekte olup para iadesi yapılmayacaktır. İsim Kayıt versiyon ve donanım değişiklik hakkına sahiptdir. Servis sağlayıcıların hizmet ve standartlarını değiştirdiği noktalarda oluşacak, hata,ayıp ve performans düşüklüklerinden de İsimkayıt sorumlu değildir. Özellikle IP hizmeti verdiği noktalarda IP nin herhangi bir kurum tarafından iptal edilmesi erişiminin engellenmesi halinde bu noktada İsimkayıtın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir devir halinde İsimkayıt herhangi bir yükümlülük altına girmemekte olup, müşteri devredenin tek muhatabıdır. Buna ek olarak isimkayıt kendi ukdesinde bulunsa dahi 3. kişiler nezdinde gerçekleyen değişiklik, hata ve ayıplarda sorumlu ve yükümlü değildir. Müşteri bu ahvali bilerek 3. kişilerle anlaşmalarını yapacağını ve gerekli tüm önlemleri alacağını buradan bir zararın kaynaklanması halinde bu zararı kendisi karşılamayı garanti ettiğini, para iadesi yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Garanti kapsamında dışında bir destek vermeyi taahhüt ederse; bu İsimkayıt ın kendi takdirine bağlı olacaktır. İsimkayıt ancak bedel karşılığı destek verecektir. Müşterinin müşterisi müşteriyi pas geçip, direk İsimkayıta başvursa bile destek yükümlülüğü müşteridedir. Bu halde İsimkayıt destek sunmak zorunda kalmış olur ise, bedeli müşteri tarafından karşılanmak zorundadır. Müşteri ile İsimkayıt arasında sözleşme nasıl sona erirse ersin; Müşterinin müşterisi, İsimkayıt’ ın veri alanında kalmaya devam eder ise, tüm yükümlülük yine müşteride olacaktır.

Madde 10 - Fiyat ve Ödeme ve Hizmetin Başlaması
Ürün konusunda İsimkayıt’ın verdiği fiyatlar geçerlidir. İsimkayıt, hizmet bedellerini, kendi takdirine bağlı olarak müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. İsimkayıt, Müşterinin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, hizmet bedellerinin müşterinin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından veya tahsil etme hakkına sahiptir. İlgili Hizmet ücretlerinin tahsilatı müşterinin sistemimizde bulunan varsa açık hesabından tahsil edilir. Yoksa müşteri kendi kredi kartı ile ödeme yapacaktır.

İsimkayıt, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan İsimkayıt’a ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 5 (beş) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu İsim Kayıt hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Aktivasyon sırasında isim kayıt müşteri den kimlik doğrulama amacıyla kimliğini veya kurumu doğrulayan belgelerin verilmesini isteyebilir. Verilmez ise aktivasyon gerçekleştirilmeyecek iade de yapılmayacaktır.

Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar müşteriye aittir. Aylık olarak yapılan alışverişlerde ödeme aylık olarak peşinen gerçekleştirilecektir. İsimkayıt ın hizmetle ilgili sabit giderlerinin artması sonucunda İsimkayıt işbu ahvali bedele yansıtacaktır.Bedelin geç, tamamen ve/veya kısmen ödenmesi halinde, İsimkayıt; müşteri ve dolayısı ile müşterilerinin hesabını kapatabilecek olup, 3. kişilerin bu işlemden gördüğü tüm maddi, manevi zarar ve kar kaybından müşteri sorumludur. Buna ek olarak herhangi bir bedel iadesi gerçekleştirilmeyecektir.

Ödeme ve İptallerde her türlü harç, resim, komisyon ve her ne ad altında olursa olsun, ek ödemeler müşteri tarafından karşılanacaktır. İsim kayıt ın iade yaptığı durumlarda müşteri iade faturası kesecektir.

İsimkayıt fiyatları istediği gibi değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri sipariş detaylarında aylık bir ödeme şeklini seçmesi durumunda her ay ödemesini takip etmek ve düzenli yapmak ile yükümlüdür. Müşteri hizmetin yenilenmesini istemekte ise; hizmet(lerini), en geç MÜŞTERİ PANELİ’ nde belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir., İsimkayıt MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir. MÜŞTERİ’nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihine kadar ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ’ye verilen hizmetler İsimkayıt tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme İsimkayıt tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip İsimkayıt tarafından MÜŞTERİ’ye herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile İsimkayıt’ın başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da aylık %3 temerrüt faizi ve ilaveten toplam alacağı %10 u tutarında avukatlık ücretini İsimkayıt’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Fiziksel sunucu kiralama, VPS veya VDS servislerinde; hizmet bitiş tarihi itibarı ile hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda ilgili servisler duraklatılır. Hizmet bitiş tarihini takip eden üç (3) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda da ilgili hizmete ilişkin tüm veriler güvenlik gereği silinerek hizmet otomatik olarak kapatılır, iptal edilir. İptal edilen hizmetlerde veri kaybından dolayı İsim Kayıt sorumlu tutulamaz. Bu ahvale ilişkin olarak müşteri kendi müşterisine gerekli bildirimleri yapacağını ve gerekli muvafakatleri alacağını taahhüt eder.

FİZİKSEL SUNUCU VPS VDS SİPARİŞİ SIRASINDA hız limiti 300 megabit’ e kadar maksimum olarak verilmektedir. Trafik konusunda sistemlerimiz limitsiz trafik vermekte olup fakat adil kullanım kotası aylık 5 terabayttır. 5 terabayt trafik limit aşımında 10 megabit e düşer. Bunların yükseltilmesi istendiğinde ekstra trafik kullanımı aylık oalrak faturalandırılır.

İsim Kayıt, hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, İsim Kayıt’ın Sitesi üzerinden ve/veya eposta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. 3. kişilerden kaynaklanan sebeplerden ötürü hizmet durması ve/veya gecikmesi halinde herhangi bir para iadesi yapılamaz, isim kayıt sorumlu tutulamaz.

Madde 11 - Sözleşmenin Sona Ermesi
Müşterinin ödeme koşullarına uymaması, iflası, konkordato isteminde bulunması, aciz ve/veya müzayaka içinde olması, aleyhine iflas takibi veya davası açılması, tasfiyesi, ölümü ve benzeri hallerde ve/veya herhangi bir gerekçe göstermeksizin, veya kendisinden kaynaklanan sebeplerle İsimkayıt işbu sözleşmeyi hiçbir ön ihbar yükümlülüğüne gerek kalmaksızın derhal feshedebilir.

Sözleşmenin karşılıklı rıza ile veya hizmet yenilenmemesi vs gibi sebeplerle veya hizmet süresinde belirtilen tarihte sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun İsimkayıt ve/ veya müşteri tarafından feshi halinde, müşteri hiçbir şekil ve surette ve de hiçbir ad altında isimkayıtdan peştamaliye ya da başka herhangi bir tazminat isteyemez, ancak İsimkayıt ın müşteriden tazminat isteme hakkı saklıdır. Müşterinin bu sözleşme hükümlerinden herhangi birini geç, kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi İsimkayıt tarafından sözleşmenin feshi için haklı sebep olarak kabul edilecektir. İsimkayıtın gecikme bedeli, zarar ve/veya tazminat talebi ve/veya hizmeti durdurması sözleşme feshi olarak kabul edilmeyecektir. Bu sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri Kocaeli ili Körfez ilçesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir. Taraflar İsimkayıtın teminat yatırmaksızın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İsimkayıt siparişin ve hizmetin niteliğine göre erken fesih halinde eğer ödeme tamamlanmamışsa müşteriden kalan ayların ücretini de talep edebilecektir. Uyuşmazlık halinde ispat yükü müşterinin üzerinde olacaktır. Sözleşmenin sona ermesi veya feshi veya ödemenin zamanında yapılmaması halinde halinde tüm veriler 3 gün içerisinde silinecek olup, müşteri gerekli aydınlatmaları yapıp bu konuda gerekli onayları alacağını ve muvaffakatları vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri hizmeti devam ettiğinde herhangi bir sebepten dolayı hizmetin iptalini isteyebilir veya panel üzerinden ilgili ürün ve hizmetini direk iptal edebilir.İptal işlemlerinden sonrasında doğacak veri kaybından kesinlikle isimkayit sorumlu tutulamaz. Müşteri keyfi veya daha önceden almış olduğu hizmetin yeterli gelmemesi, hizmet içerisinde kullandığı ip adresinin farklı sunuculardan yasaklanması vb durumlarda dahil olmak üzere hizmet iptallerinde ücret iadesi yapılmaz. Fakat farklı üst paketlere geçerek hizmet genişletilmesi yapılabilir. Bu durumda ödemiş olduğu ücret diğer hizmet paketine aktarılır ve eskik tutar müşteriden tahsil edilir.
Müşteri sunucu hizmetine ait hizmet tarihlerini kontrol etmekle yükümlüdür. Hizmet süresi sonunda sistemimizin yasal bekleme süresi içerisinde veriler silinmeden müşteri veri yedeklerini almak istemesi durumunda yayın 6 saati aşmamak kaydı ile bir defa aktif edilerek müşteriden verilerini alması istenilir. 6 saati geçmesi durumunda maksimum 3. günün bitimine kadar aktif edilir ve bu aktif edilme süresinde firma 400TL ücret müşteriden tahsil eder. Müşteri 3 gün içerisinde verilerini almazsa sistemimiz tarafından otomatik silinir. Müşteri yine bu günler arasında ek 1 aylık hizmet ücreti ödemesi yaparak hizmetini 1 ay yenileyebilir. Firmamız her ne olursa olsun müşterilere ait sunucu içerisine giriş sağlayarak verilerini vermek zorunda değildir. Sadece alt yapısını müşterinin belirtilen kurallara göre erişip verileri almasına izin vermektedir. Bu durumdaki veri kayıplarından da yine firmamızın sorumlu olmayacağını müşteri kabul eder. Herhangi hukiki anlaşmazlıklarda sunucu hizmetinin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın hizmetine ait ödemeler mahkeme süresince geçen zaman kadar müşteriye fatura edilerek tahsili gerçekleşecektir.

Müşteri sanal sunucularda paket yükseltimi sistemlerin el verdiği ve uygunluğuna göre ek ücret karşılığında talep edebilir. İsim Kayıt uygun görürse paket yükseltimi yapabilir. Müşteri paket düşürümü yine talep edebilir. İsim Kayıt uygun görmesi durumunda paket düşürme işlemlerini yapabilir. Fakat bazı paket düşürme işlemlerinin yapılamayacağı durumlar söz konusu olabilir. Örnek HDD miktarının düşürülmesi. Paket düşürme işlemlerinde ücret iadesi söz konusu değildir.

Madde 12- Devir Yasağı
Müşteri faaliyeti ile ilgili bütün taahhütlerini veya aldığı hizmetlerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devrettiği noktada sözleşmenin tarafının bu üçüncü kişiler olmayacağını bilir. Sözleşmenin tarafı olması ancak İsimkayıtın kabulü ile gerçekleşecektir. Müşteri İsimkayıttan olan alacağını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

Buna ek olarak müşteri kendi müşterisine veya başka bir kişiye hizmeti devrettiği takdirde, işbu sözleşmenin tarafı o 3. kişi olacak ve müşteri ve isimkayıt arasındaki sözleşmeye bedel ve süre dahil olmak üzere kendiliğinden tarafı olacak ve bu ahvali derhal bu sözleşmede belirtilen yollarla isimkayıta belirtecektir. isimkayıtın bu sözleşmede yer alan haklarını kullanması noktasında devralan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Aksinin vukuu halinde isimkayıta bir zarar gelmesi halinde müşteri isimkayıtın zararını karşılayacağını garanti eder. Devir halinde veri güvenliği mevzuatı uyarınca veri sorumlusu devralan haline gelecek olup, devreden ilgili bildirimleri yapmayı ve onayları almayı kabul,beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak hizmetin kapanması halinde veri kaybı yaşanacağını bilir ve buna uygun olarak gerekli bildirimleri yapmayı ve onayları almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri veri korunma mevzuatı çerçevesinde veri sorumlusu olduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder.

Madde 13- Delil Sözleşmesi ve Sözleşmenin Yorumu
Bir uyuşmazlık vuku bulduğu takdirde İsimkayıt’ ın defter, kayıt ve belgelerinin geçerli tetkike esas ve hmk un ilgili maddesi gereğince kesin delil teşkil edeceğini kabul eder.

Açıkça tersi ifade edilmedikçe sözleşmenin hükümlerinin her biri sözleşmenin tümü için geçerlidir. İsimkayıt sözleşmedeki bütün borçlarını yerine getirirken basiretli bir tacir gibi ve Medeni Kanun’ da yer alan dürüstlük kuralına uygun bir şekilde davranacaktır.

İsimkayıt sözleşmeyi avukat nezaretinde okumuş ve hükümlerin kendini hukuki olarak dezavantajlı duruma soktuğunun bilincinde olarak bu sözleşmeyi okumuş ve imzalamıştır.

İsimkayıt müşterilerinden birinin zararlı ve/veya hukuka aykırı içeriğe sahip olması, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca en geniş haliyle hukukça yasaklanan bir tasarruf, işlem ve eylemin kasti olarak veya taksir ile parçası olması ve/veya buna aracılık etmesi ve/veya DDOS, isim kayıt ağını ve buna bağlı diğer ağ, sistem kaynakları cpu ram network kaynakları servis, fiziksel sunucu, vps, vds ve/veya cihazlarda aksamaya sebep olacak aktivitelerde bulunamaz. Bu gibi durumlarda isim kayıt müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini (akn) Ya da kullandığı kaynakları karşılamak için ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini isim kayıt talep edebilir. Ak is takdirde anlaşmayı feshetme hakkı saklı tutarak yayını kapatır ve doğacak zarardan sorumlu değildir. ve benzeri saldırıların hedefi olması ve/veya fiilleri ve içinde olduğu durumunda doğrudan ve dolaylı olarak İsimkayıt’ a mali, hukuki ve organizasyonel olarak zarar verecek bir halde olması ve/veya böyle bir tehlike oluşturması halinde müşterinin hesabı kapatılarak, tüm erişimi engellenecek olup, bundan dolayı müşteri ve/veya müşterisi İsimkayıt’ dan herhangi bir zarar talebinde bulunamaz. Müşteri bu ahvali müşterisine kabul ettireceğini, her halükarda İsimkayıt’ a bir zarar gelmesi halinde bu zararı karşılamayı garanti edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme sona erdiğinde tüm veriler silinecektir. Müşteri bu ahvale onay vermektedir. Sözleşmenin hangi taraf olduğuna bakılmaksızın feshi halinde para iadesi yapılmaz.

Madde 14– Hizmet Kullanmaya dair Yükümlülükler
a. İsimkayıt ağları amacına uygun olarak kullanacaktır.
b. İsimkayıt ağlar üzerinde gerektiği takdirde, teknolojik takip ve izleme yapabilecek olup, imaj alabilecek ve/veya yetkili 3. kişilere imaj aldırabilecektir. Müşteri veri alanını kullanan müşterilerini bu konuda uyarıp gerekli izinlerin alınmasını sağlayacaktır.
c. Müşteri ağların korunması ile teknik ve hukuki olarak alınabilecek tüm tedbirlerin alınması ile yükümlüdür.
d. Müşteri isimkayıtn ağlarını kullanan gerçek kişilerin davranışlarına ilişkin olarak hukuki sınırlar içerisinde kalmak üzere, kendi kişisel bilgileri ve hitleri, trafik bilgileri değerlendirmeye alınarak istatistik konusu yapılabileceğini ve kişisel bilgiler verilmeksizin elde edilen bu istatistiğin ticari faaliyet konusu yapılabileceğini, referans olarak gösterebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri peşinen bu ahvali kabul, beyan ve taahhüt eder.
e. İsimkayıt işbu ağ ve buna bağlı veri alanı uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, alanı yeniden organize etme, verilerin yerini değiştirme ve erişimi durdurma hakkını saklı tutar. Müşteri işbu ahval konusunda müşterilerinin müsaadesini alacağını ve müşterisi ile bu konuda sözleşme yapacağını zorunlu tutacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.
f. İşbu ağ ve uzantılarına dair, kime ait olursa olsun veya kimin veri alanında durursa dursun elektronik posta adreslerine, ara ara bilgilendirme veya tanıtım amaçlı elektronik posta iletileri gönderebileceğimizi müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder ve müşterilerinin de bu ahvala onay vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
g. Müşteri veri alanı ve ağ içinde veya dışında diğer 3. kişilere mali, hukuki, veya organizasyonel olarak zarar verici, veya haksız rekabet teşkil edebilecek eylem, işlem ve tasarruflarda bulunamaz, bunların hazırlık çalışmalarını, tanıtımlarını veya reklamlarını yapmayacağını, hizmetin ve ağın ve veri alanının herhangi bir kısmını, istenmeyen toplu iletilerden veya istenmeyen ticari iletilerden istenmeyen posta bağlantı verilerinden bir hedef olarak kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
h. Müşteri hangi şekil ve yöntemle olursa olsun, hangi donanım kullanılırsa kullanılsın, doğrudan ve/veya dolaylı olarak verilen servisleri değiştirmek veya yeniden yönlendirmek ya da değiştirmeye veya yeniden yönlendirmeye çalışmak için herhangi bir yöntem kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterilerinin de buna uygun davranmasını sağlayacağını garanti eder.
i. Müşteri hizmete ve veri alanına (veya hizmete bağlı ağlara) zarar veremez, devre dışı bırakamaz, gereksiz verilerle aşırı yükleyemez veya bozamaz ya da sözleşme sınırları haricinde herhangi birinin hizmeti kullanmasına ve bu hizmetten yararlanmasına müdahale edemez, hizmeti veya herhangi bir parçasını veya kopyasını tekrar satamaz, devredemez ya da tekrar dağıtamaz ticari veya hukuki tasarruflarda bulunamaz bunların bedel karşılığı ve/veya bedelsiz olarak parçası olamaz bu fiillere aracılık yapamaz, müşterilerinin de buna uygun davranmasını sağlayacağını garanti eder.
j. Müşteri bunun gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her zaman gereken cloudflare, firewall, virüs koruma programı ve benzeri koruma tedbirlerini almakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterilerinin de buna uygun davranmasını sağlayacağını garanti eder.
k. İsimkayıt müşteriye sağladığı alan üzerinde müşterinin ve/veya onun müşterilerinin içerik üzerinde hukuka ve/veya ahlaka aykırı bir içerik tespit eder, İsimkayıtın ağları ve veri alanını hukuka ve ahlaka aykırı bir amaç için kullandığını tespit eder ise; derhal bu içeriği silebileceğini, bununla ilgili imaj alabileceğini ve içeriği sağlayanın erişimini engelleyebileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Müşteri bun onay verdiğini ve bu konuda kendi müşterilerinin de onay vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu ahval sebebiyle para iadesi yapılmaz.
l. İsimkayıt, eğer müşterinın sağladığın herhangi bir içeriğin DDOS ve benzeri saldırılara uğradığını tespit eder ise; derhal erişimi iptal eder.
m. İsimkayıtın erişimi iptal durumlarında müşteri herhangi bir zarar ve/veya tazminat talebinde bulunamaz.
n. Müşteri müşterilerine isimkayıtın bu sözleşmede belritilen hallerde verileri işlemesi veya yok edebilmesine dair hukukun zorunlu tuttuğu tüm belgeleri imzalatacak, onların kişisel haklarına azami özen gösterecektir.
o. Müşteri müşterilerinin de tüm bu hükümlere uyacağı noktasında garanti verip, herhangi bir zararın vukuu halinde ilk talep halinde ödeme yapacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.
p. İnternet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar İsim Kayıt tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup İsim Kayıt her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple İsim Kayıt aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ İsim Kayıt’ın herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm zararı tazminle mükelleftir.
q. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, İsim Kayıt Hizmetleri ile birlikte kullanmak için İsim Kayıt’dan veya İsim Kayıt’ın bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafında belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin İsim Kayıt sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, İsim Kayıt ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile Müşteri isteği olması durumunda dahi, İsim Kayıt hiçbir zaman Müşteriya ait özel anahtarı bırakmayacaktır. Müşterinın SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını İsim Kayıt sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde İsim Kayıt’a bildirmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki talepler bedele tabiidir. Müşteri SSL sertifikasının iptali halinde para iadesi yapılamaz.
r. Müşteriler kendi hesabından ve müşterilerine ait hesaplardan tamamen kendileri sorumludur. Hizmetin kullanılamaz duruma gelmesi disk ve işletim sisteminin bozulması, virüs vb zararlı yazılım ve hack vb durumlardan oluşabilecek kayıp ve zararlardan İsim Kayıt sorumlu tutulamaz.
s. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ İsim Kayıt tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (tümüne birden “Hizmetler”) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı İsim Kayıt sorumlu tutulamaz. İsim Kayıt bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.
t. Bunlara ek olarak Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir:
Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
Mail Bomber’lar/spam script’leri
Escrow hesabı
Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı.
Çekiliş/kumar siteleri.
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar.
Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler.
Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

Madde 15- Diğer Hükümler
a- Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki mevzuata aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. İsim Kayıt’ ın bilgisi olmadan Müşteri gizlice yasal olmayan işlemleri yapması durumunda kanuni cezai işlemleri tamamen Müşterinin kendisinin sorumluluğunda olacağını Müşteri kabul eder. İsim Kayıt Müşterilerinin sunucularında sözleşmeye aykırı ve yasal olmayan içeriğin var olup olmadığını ara ara kontrol etmek yetkisine sahiptir. Bu anlamda müşteri bu içeriğe bakma konusunda müsaade vermekte olup burada içeriği olan 3. kişilerin de bu müsaadeyi vermesini temin eder. İlgili hükümleri sözleşmesine koyar. Aksi takdirde İsim Kayıt, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.
b- Müşteri sunucu içerisinde barındırdığı web sitelerini ve alan adlarını isim kayıta aylık olarak her ayın 1 inde bildirmek zorundadır. Müşteri vermediği takdirde idari kuruluşlarca alınan önlem ve yaptırımlardan kendisi sorumludur. Para iadesi de yapılmayacaktır.
c- Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek müşteri sorumluluğundadır. İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil İsim Kayıt hizmetleri sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir.
d- İsim Kayıt sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. İsim Kayıt sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.
e- Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. Müşterinın doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. İsim Kayıt dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.
f- Talep eden her kim olursa olsun, İsim Kayıt’ın Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır. Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili İsim Kayıt Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, müşteriye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. Tüm İsim Kayıt Müşterileri, Bayi Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.
g- Depolama, Yedekleme ve Güvenlik: Veri yedekleme, Müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri her zaman ağ ve içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. Müşteri tamamen Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteri, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya IP bloğundaki herhangi bir Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
h- Sunucu içerisinde işletim sistemi ve sunucu üzerinde kullanılacak 3. parti lisansları da dahil olmak üzere tüm yazılım ve lisanslar müşterinin sorumluluğundadır. Lisansla ilgili raporlamayı da derhal yapması gerekmektedir. Müşteri lisanssız yazılım kullanamaz.
i- Müşteri, İsim Kayıt ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, İsim Kayıt, Müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide İsim Kayıt, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.
j- Sözleşme ve sözleşme konusuna dair ihbar, duyuru ve tebligatlar duyuru panosundan gerçekleşecektir. Müşteri günlük olarak bu panoyu takip edeceğini ve bununla ilgili gerekli değişiklikleri ve güncellemeleri gerçekleştireceğini kabul eder. Buna ek olarak, müşteri belirli yazılım ve donanım versiyon değişiklikleri sebebiyle aldığı hizmetin işlevsiz hale gelebileceğini veya durabileceğini kabul eder. İşbu halde bedel iadesi yapılmaz.
k- Hizmet alınan server (fiziksel veya vps/vds) hizmetinde mail gönderim adetleri tarafımızca kontrol edilir ve hizmet paketlerine göre limit belirlenir. Müşteri bu limitleri aşamaz.
l- Hizmet alınan sanal sunucu (vps/vds) haricen ikinci bir defa daha sanallaştırılamaz. Müşteri kendisi firma bilgisi olmadan arka planda sanallaştırma işlemleri yapması durumunda sistemin hata verip bozulma durumunda İsim Kayıt sorumlu tutulamaz.
Madde 16- Sözleşmenin Bütünlüğü
İşbu sözleşmenin ödeme harici herhangi bir maddesi mevzuat değişikliği sebebiyle geçersiz ve/veya aykırı hale gelir ise; diğer hükümler isimkayıtın da onayı ile geçerli olmaya devam edecektir.

Madde 17- Sözleşmenin Süresi
Bu sözleşme taraflarca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve müşterinin sitede talep ettiği süre boyunca geçerli kalır. Ancak gizliliğe dair hükümler imzalanmasından itibaren, geriye doğru gizli bilgilerin paylaşılması anından itibaren geçerlidir. Fikri haklar ve Gizliliğe dair hükümler sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin veya fesh edilirse edilsin, işbu sözleşmenin akıbetinden etkilenmeyerek 5 sene için geçerli olacaktır. Sözleşme süresi müşterinin ürün veya hizmeti alma kutucuğunda tercih ettiği süre olan 1 sene kadardır.

Madde 18- Tebligatlar
Bu sözleşmeden doğan hakların kullanılmasıyla ilgili ihbar ve ihtar ve beyanlar, noter, iadeli taahhütlü mektup veya elektronik posta adresine hukuken ıslak imza sonucunu doğurur nitelikte olan güvenli elektronik imza veya kayıtlı elektronik posta veya şikayet veya iletişim kutucuğuna yazılacak yazı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Elektronik imza ve elektronik posta ile yapılan tebligatlarda; tebligat elektronik imzalı elektronik postanın gönderilmesinden sonraki 5. gün yapılmış kabul edilecektir. 5 gün içinde gönderilen bir iletiye itiraz edilmez ise ileti konusuna ilişkin sözleşme veya hizmet değişikliği gerçekleşmiş kabul edilecektir. müşteri kendisine yapılacak bildirimler için iletişim ve bilgi formunda belirttiği adreslerini adresini kanuni ikametgah adresi ve isimkayıt kendisine yapılacak bildirimler için iletişim bilgileri içinde yer alan adresi elektronik posta adresi olarak göstermiştir. Taraflar söz konusu adreslerin tebligat adresi olduğu konusunda mutabık kalmışlardır.

Madde 19-Mücbir sebep
Deprem, sel, yangın gibi doğa olayları, DDOS saldırıları, savaş, genel grev, elektrik kesintileri, periyodik bakımlar, donanımdan ve hatlardan kaynaklı sistem engelleri mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

Madde 20- Ek faturalar
MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfalarında kullandırılacak bütün yazılım ve sertifikalar bir ek halinde sözleşmenin kabulü ile mevcut olanlar on beş (15) gün içinde, yeni alınacak olanlar da hizmet aktivasyon tarihini müteakip otuz (30) gün içinde İsim Kayıt’ a sunmayı müşteri taahhüt eder.