Alan Adı Kaydı Alan Adı Transferi Alan Adı Yenileme .TR Alan Adı Kaydı Whois Sorgulama Alan Adı Uzantıları
Bireysel Hosting Kurumsal Hosting Wordpress Hosting Multi Hosting
Türkiye VDS Sunucu Avrupa VDS Sunucu Özel Masaüstü Sunucu FOREX Sunucu
Türkiye Fiziksel Sunucu Avrupa Fiziksel Sunucu Yarı Fiziksel Sunucu Sunucu Barındırma Kirala Senin Olsun
Kurumsal E-posta IP Adresi Hizmeti Metro Ethernet Hizmeti Yedekleme Hizmeti
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.
Detay Tamam

SÖZLEŞMELERİMİZ

Hosting Hizmeti Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar
Bu sözleşme kapsamındaki hizmet ve ürünleri alan kişi/kuruluş (bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır.) olup diğer tarafta alan adı kayıt ve işlemlerini işlemlerini yapan kuruluş isimkayıt ticari ünvan (bundan sonra “İsimkayıt” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki koşulları içeren işbu hosting sözleşmesi akdedilmiştir.
Taraflar bilgi formunda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
Müşteri bilgi formunda belirttiği elektronik posta adresini tebligat adresi olarak, kabul etmiştir. Bu adreste olacak değişikliklerden müşteri sorumludur. Elektronik posta adresinin değişmesi halinde, bu adresi eski adresten İsimkayıt’ a bildirmek zorundadır. Müşteri kayıt olurken belirttiği adresin doğruluğunu İsimkayıt teyit etmek zorunda değildir.
İletişim elektronik posta adresi hakkında müşteri tarafından değişiklik bildirimi alındığında İsimkayıt tarafından eski ve yeni elektronik posta adreslerine onay bildirimi gönderilir. Bu onay müşteri tarafından kabul edilmek zorundadır.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu
İsim Kayıt’ın MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veri tabanın İsim Kayıt’ın yetkili olduğu sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Reseller” veya “Veri tabanı Hosting” “mail web hosting” hizmetlerinden herhangi tek ve/veya birlikte alabilir.

Madde 3-Tanımlar:
a- İsimkayıt: Müşterilerin web sitesi veya veri tabanını barındırması için disk alanı, bunun kullanılabilmesi için gerektiği ölçüde ek veri tabanı, yazılım ve materyeli kiralayan ve lisans hakkını sağlayan ve/veya hizmeti ve modülü sunan tarafı ifade eder.
b- Müşteri: Sözleşmenin tarafı olan web sitesi veya veri tabanını barındırması için disk alanı, bunun kullanılabilmesi için gerektiği ölçüde ek veri tabanı, yazılım ve materyeli kiralayan ve lisans hakkını sağlayan ve/veya hizmeti ve modülü sözleşme süresi boyunca bu sözleşmede yer alan şart ve sınırlarda kullanan tacir ve/veya tüketici olan tarafı ifade eder.
c- Yazılım: fiili bir sonuç doğurmasa da hazırlık çalışmaları dahil olmak üzere kanundaki tanımı, ve buna ek olarak bütün algoritmalar kaynak, nesne kodları ve bu kod ve algortimaların kullanıldığı her türlü arayüzü içerir.
d- Sunucu: Veri alanına ulaşmak için verilen IP adresleri ve ek hizmetleri ifade eder.
e- Dedicated: İsim Kayıt’a ait olan kiralık fiziksel veya firmaya ait yurtiçi veya yurtdışında bulunan veri merkezlerinde ki sunucular.
f- Veri (Data): İnternet ortamında erişilebilir olarak sunucu üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey.
g- site: www.isimkayit.com adresinde bulunan web sitesidir.
h- SSL: Kiralayayın kiracı veya onun müşterileri için yetkili sertifika sağlayıcılardan aldığı herhangi bir sebeple bedel iadesi yapılmayan çeşitli unsurları yerine getiren güvenlik sertifikasının ismine denir.
i- Müşteri paneli / Hesabı: MÜŞTERİ’nin Site üzerinde MÜŞTERİ’ye ayrılmış özel alandan, hesap yönetimi, bilgi güncelleme ve satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimini yapmasını sağlayan web sayfalarıdır.
j- Ticari Sır: Ticari sırlar ifadesiyle ekonomik değeri olup olmadığına bakılmaksızın gizli bilgiler kabul edilir. Gizli Bilgiler aşağıdakilerle sınırlı olmayarak ve aşağıdakiler dahil olarak ticari sırlar, kaynak kodu, emtia kodu, patentler, buluşlar, veri tabanları, yöntemler, hizmetler bilgisayar sabit programları, bilgisayar programı seviyesine gelmemiş olsa dahi bilgisayar programlarının kodları, algoritmaları, arayüzleri, tasarımlar, imalat bilgileri, formüller, teknik özellikler, mali bilgi ve öngörüler, tedarikçiler ve muhtemel tedarikçiler hakkındaki listeleri, müşteriler ve muhtemel müşteriler hakkındaki listeleri, piyasa bilgileri, malzeme listeleri, çalışan listeleri, sözleşme görüşmeleri, idare metotları, know-how, çalışma metotları, üretim teknikleri, işletim teknikleri, program, eğitim, yazışma ve bunlarla ilgili tüm kılavuz, belge, rapor, mali tablolar, dosyalar, (makine ya da kullanıcı tarafından okunabilen) bilgisayar disket ve kayıtları ve diğer yazılı veya elektronik bilgiler ve benzerlerini ve Üçüncü kişilerin elde etmesi halinde İsimkayıt’ ın faaliyetlerini engelleyebilecek veya zorlaştırabilecek veya onları rakipleri veya mevcut veya muhtemel müşterileri karşısında dezavantajlı hale getirecek veya müşteri elde etmesini zorlaştıracak veya engelleyecek bilgi ve belgeler ticari öneme sahip gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edilir. Müşteri KVKK kapsamında veri sorumlusu olduğunu ve verilerden sorumlu olduğunu ve sözleşme boyunca ve sonrasında kendi müşterileri ve diğer 3. kişilere gerekli bildirim ihbar ve aydınlatmaları yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 4 -İmza yetkisi
Müşterinin İsimkayıt ile olan işlemlerini imza yetkisi ve/veya erişim yetkisi olduğu bildirilen kişiler yapacaktır. Eğer Hizmet İsimkayıt’ dan doğrudan müşteri tarafından alınmış ise; bilgileri giren kişi iletişimle yükümlüdür. Her halükarda müşteri hizmeti başka bir kişiye kullandırıyorsa hangi aşamada olursa olsun veya hangi zamanda olursa olsun bunu belirtmesi şarttır. Müşterinin İsimkayıt ile yaptığı bu sözleşmenin konusu olan veya bu sözleşme ile bağlantılı olan hukuki işlemlerinde müşteriyi temsilen veya onunla ilgili olarak imza yetkisi bulunan şahıs veya şahıslar yetkilerini kaybeder, değişir veya yenileri eklenirse; müşteri bu keyfiyetten İsimkayıt’ ı derhal yazılı olarak ve/veya iletişim formu üzerinden kayıtlı elektronik posta adresleri aracılığıyla bilgilendirecektir. Hatalı, eksik ve zamanında yapılmayan bildirimden doğan bütün zararları müşteri karşılar buna ek olarak bununla ilgili olarak müşteri nezdinde oluşan zararlar ve veri kayıplarında İsimkayıt sorumlu değildir. Buna ilişkin de para iadesi yapılmaz.

Madde 5 - Gizli Bilgiler/Ticari Sır Hakkında
Mevzuatın zorunlu tuttuğu hususlar haricinde taraflar ayrıca sözleşmenin icrası sırasında birbirlerine ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun edindikleri gizli ve ticari öneme sahip bilgi ve belgeleri, sözleşme görüşmeleri esnasında sözleşme imzalandıktan sonra ve sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra sözleşme ne şekilde sona ermiş olursa olsun korumakla yükümlüdür. Tarafların her biri, muvafakat verilmiş haller ve/veya mevzuat kapsamında muvafakat verilmesine gerek olmayan haller haricinde işbu bilgileri diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı,değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Taraflar gizli bilgileri de ticari olarak kendi lehlerine gelir getirecek şekilde kullanamazlar. Ancak müşterinin İsimkayıt’ a vereceği ve/veya varsa ürün konusu veri alanında bulunan pazar ve/veya müşteriler ve/veya bunlardan çıkartılan haberli ve/veya habersiz çıkarılan raporlar bu hükümden müstesnadır. Taraflar gizli bilgileri kendi çalışanlarının üçüncü kişilere ifşasını engellemek için gereken her tedbiri almak zorundadırlar. Gizli bilgilerin korunması konusunda kendi iş sözleşmelerinde ilgili maddelerin yer aldığını; yoksa konulacağını taahhüt ederler. Kanunlar uyarınca resmi makamların talebi üzerine veya re’sen bu resmi makamlara verilmesi gereken bilgi ve belgeler ve/veya sözleşmenin ifası için ifşası zorunlu olan bilgiler, karşı tarafın bilgi ve belgelerini koruma yükümlülüğü kapsamında değildir. Ancak, karşı tarafın gizli veya ticari öneme sahip bilgi veya belgesini resmi makamlara veren taraf, gizlilik ve ticari öneminin korunması için kanunlar uyarınca alınmasını isteyebileceği her türlü önlemin alınmasını resmi makamlardan istemekle yükümlüdür. Bununla ilgili olarak derhal bir bilgilendirme yapmalıdır. Müşteri gizli bilgiler hakkında KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu olduğunu bilir ve buna göre önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6- Fikri Haklar Hakkında
İsimkayıt’ ın müşteriye, kiraladığı, sağladığı, sattığı ürün ve hizmetlerle ilgili olarak, yasalar, yönetmelikler, tebliğler veya uluslar arası sözleşmelerce korunsa da korunmasa da sağlayıcının ürün ve hizmetlere ait, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif (fikir ve sanat eseri) hakkının veya markanın sahibi olduğunu müşteri kabul eder. Panele ait şifrenin verilmesi sözleşme konusu hizmet, materyel, içerik, veri tabanı, donanım veya yazılımla ilgili, herhangi bir fikri hakkın geçtiği anlamına gelmemektedir. İsimkayıt müşteriye karşı Fikri mülkiyet mevzuatı kapsamında ticari faaliyet konusu ettiği yazılımların, veritabanlarının arayüzlerin, ara işlerlik yazılımının fikri haklarının sahibi kabul edilir. Yazılımın, veri tabanlarının arayüzlerin, ara işlerlik eser sahibi İsimkayıttır. İsimkayıt’ ın bunları ticari faaliyet konusu yapması bunlarla ilgili işleme, yayma, çoğaltma, umuma arz, temsil, pay ve talep hakkını, devrettiği veya kullanma yetkisini verdiği anlamına gelmez. Bunlara ek olarak İsimkayıt’ ın manevi haklarından olan, umuma arz yetkisini, adın belirlenmesi, yetkisini, eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisini, devrettiğini veya kullanma yetkisini verdiği anlamına gelmez. Müşteri, İsimkayıt’ ın, hak sahibi olduğu ve/veya ürettiği bir yazılımın ve/veya veri tabanının nesne kodunu veya algoritmalarını alamaz veya arayüzlerini, hizmeti ve yöntemi taklit edemez veya bunların estetik, yöntem, işleyiş olarak veya kullanım olarak İsimkayıt’ın ürün/hizmeti ile karmaşaya neden olacak kadar benzerlerini veya İsimkayıt tarafından yapıldığı ve verildiği izlenimi uyandıran benzerlerini geliştiremez. Müşterinin İsimkayıt’ ın hak sahibi olduğu bir donanımı ticari faaliyet konusu etmesi halinde donanıma ait patentini, markasını, know-how’ ını bunlarla ilgili hakları veya kullanma hakkını veya yetkisini almadığını kabul eder. Aksine yazılı anlaşma olmadıkça her tür fikri hak İsimkayıt ukdesinde kabul edilir. Müşterinin bu sözleşme kapsamında ve sınırları içinde yaptığı tasarruflar hariç olmak üzere, ürünü/veri tabanını alan bunu sadece kendisi kullanabilir, bir başka üçüncü kişiye lisans veremez. İsimkayıt ise aynı ürün/veri tabanı için farklı müşterilerle lisans sözleşmesi yapabilir. Bunlara ek olarak İsimkayıt hak sahibi olduğu bir sonraki aşamada program sonucu doğurmasa bile yazılımların ve arayüzlerin her türlü hazırlık tasarımları ve çalışmaları bu madde kapsamında korunacaktır. Müşteri İsimkayıt’ ın ürünü/veri tabanı ile ilgili olarak hukuki olarak korunan ve korunmayan her türlü marka ve patent haklarının sahibi olduğunu kabul eder. Sözleşmenin ifası için sözleşme amaç ve şartlarıyla sınırlı kalmak üzere ticari faaliyet konusu edilen herhangi bir hak konusunun müşterinin ve/veya müşterinin müşterilerinin kullanabilmesi için lisans verme zorunluluğu var ise müşteri ürünün/veri tabanının bu sözleşme kapsamında ve hükümlerince müşterinin kullanması için de lisans hakkına sahip olur. Sözleşme kapsamında İsimkayıt dahil kimin tarafından sağlanıp, sağlanmadığına bakılmaksızın müşteri tarafından müşterisine sağlanan, veri alanı, veri tabanı, yazılım, hizmet hülasa tüm ürüne ve sunulan servis ve hizmetlere ilişkin doğabilecek patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif (fikir ve sanat eseri) hakkını, ticari sırrı veya markayı kısaca, fikri, sınai veya ticari bir hakkın ihlali ve diğer sorunlardan münhasıran müşteri sorumlu olup İsimkayıt’ ın, işbu Sözleşme kapsamında sunduğu servis ve hizmetlere ilişkin olarak sorun çıkması durumunda müşteri, sorunları İsimkayıt’ a yansıtmaksızın çözecek, tüm mevzuata uyacak, ilgili talep, dava veya takibi İsimkayıt’ a masraf, tazminat, bedel iadesi vs. adlar altında bir yükümlülük tahmil etmeksizin bizzat üstlenecektir. Müşteri, İsimkayıt’ ın bu bağlamda uğrayabileceği her türlü zarar, ziyan ve masraf karşısında İsimkayıt’ ı, ilk talep halinde tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Madde 7- Rekabet Yasağı
Müşteri İsimkayıt’ ın çalışanlarına ve ailesine iş teklif edemez ve/veya onları doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir yolla kendi işine ortak edemez. İsimkayıt’ dan aldığı, iş sebebiyle ve/veya başka bir yolla öğrendiği her tür bilgiyi sözleşme amacı haricinde kendi işi için kullanamaz.

Madde 8 – Müşterinin Ticari Faaliyetleri
Müşteri İsimkayıt’ın ürün pazarlama ve satışına uygun olarak tavır, yönerge ve işlemlere uygun hareket edecektir. Müşteri kendi müşterisine karşı satışla ilgili tüm genel ve özel hukuki düzenlemelere uygun davranacaktır. Müşteri ürünleri kendi imkanlarıyla satar ve pazarlar ve bununla ilgili olarak herhangi bir destek, bedel, bakım, hizmet talep edemez.

Madde 9- Garanti Yükümlülüğü
Öncelikle belirtmek gerekir ki; İsimkayıt’ ın garanti yükümlülüğü noktasındaki tek muhatabı sözleşme tarafıdır. İsimkayıt kendinden kaynaklanmayan, 3. kişi veya 3. parti yazılım ve hizmetlerden kaynaklanan zarar, hata, eksiklik, ayıp veya performans düşüklerinden sorumlu olmayıp, tek taahhüdü ifa tarihinde ifa tarihi itibarıyla hizmetin beraber çalıştığı yazılım ve donanım ile çalışacağı noktasındadır. Daha sonraki versiyon ve donanım değişiklikleri halinde hizmetin verileceğini taahhüt etmemekte olup para iadesi yapılmayacaktır. İsim Kayıt her ne kadar hosting hizmetlerine bağlı ücretsiz olarak vermiş olduğu paylaşımlı hosting mail sistemindeki email problemleri (email spam kutusu ve mail gönderememe) oluşmasını egellemeye çalışsada bu tür problemlere garanti vermemektedir. Müşteri sistemi test ederek aldığını ve herhangi bir aksamaya rastlamadığını kabul eder. Herhangi bir devir halinde İsimkayıt herhangi bir yükümlülük altına girmemekte olup, müşteri devredenin tek muhatabıdır. Buna ek olarak İsimkayıt 3. kişiler nezdinde gerçekleşen hata ve ayıplar, veri kayıpları, yetkisiz ifşalar, standart değişiklikleri ve iptal ve kısıtlamalardan da sorumlu ve yükümlü değildir. Müşteri bu ahvali bilerek 3. kişilerle anlaşmalarını yapacağını ve yedekleme dahil gerekli tüm önlemleri alacağını buradan bir zararın kaynaklanması halinde bu zararı karşılamayı garanti ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Garanti kapsamında dışında bir destek vermeyi taahhüt ederse; bu müşterinin kendi takdirine bağlı olacaktır. İsimkayıt ancak bedel karşılığı destek verecektir. Müşterinin müşterisi pas geçip, direk İsimkayıt’ a başvursa bile destek yükümlülüğü müşteridedir. Bu halde İsimkayıt destek sunmak zorunda kalmış olur ise, bedeli müşteri tarafından karşılanmak zorundadır. Müşteri ile İsimkayıt arasında sözleşme nasıl sona erirse ersin; müşterinin müşterisi, İsimkayıt’ ın veri alanında kalmaya devam eder ise, tüm yükümlülük yine müşteride olacaktır. Müşteri kendi müşterileri ve İsimkayıt’ a karşı veri sorumlusu olarak kabul edilecektir. Herhangi bir iptal ve/veya fesih sebebiyle veri kayıplarından İsimkayıt sorumlu tutulamaz buna ilişkin bedel iadesi istenemez. İsimkayıt iptal ve fesih halinde verileri sileceğini ve müşterinin buna göre önlem ve muvafakatları alacağını, müşteri kabul eder.

Madde 10 - Fiyat ve Ödeme ve Hizmetin Başlaması
Müşteri, İsimkayıt hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece müşteriye proforma 1 yıllık yenileme faturası gönderilir. Müşteri faturayı ödemez veya iade eder ise dönem sonunda hesabı otomatik olarak kapatılır ve kendisine ait tüm veriler silinir. Müşteri alanında müşterinin yönetebileceği otomatik yenileme aktivasyon modülü vardır. Müşteri bu modüle göre kendi isteğiyle otomatik yenilemeyi iptal edebilir. Otomatik kapatılmış hizmetlere proforma faturası çıkartılmaz ve bilgilendirme yapılmaz. Müşterinin kendi panelinde gereken aktivasyonu yapmaması sebebiyle oluşabilecek zarar ve kayıplardan İsimkayıt sorumlu değildir. Müşteri İsimkayıt’ ın yenileme noktasında müşteri panelindeki seçimi konusunda bilgi sahibi olamayacağını bilir ve ona göre önlemlerini almak ve panelden hizmetlerin bitim tarihlerinin takibini yapmak zorunda olduğunu bilir .
İlgili Hizmet ücretlerinin tahsilatı müşterinin sistemimizde bulunan varsa açık hesabından tahsil edilir. Yoksa müşteri kendi kredi kartı ile ödeme yapacaktır.
İsimkayıt, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan İsimkayıt’a ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 5 (beş) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu İsim Kayıt hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir. Web barındırma, bayi barındırma ve veri tabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben üç (3) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler ve verileri silinir. Müşteri silinme ihtimaline karşılık gerekli önlem ve muvafaklari almalı ve varsa diğer 3. kişilere bu konuda gerekli beyanları yapıp, bu kişilerden de gerekli muvafakatleri almak zorundadır.
SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet durdurulur. Hosting e bağlı SSL sertifika iptali işlemlerinde iade yapılmaz. Hosting iptali sebebiyle ücret ve/veya bedel iadesi yapılamaz.
İsimkayıt, hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, İsimkayıt’ın Sitesi üzerinden ve/veya eposta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ’nin barındırma hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına gelecektir.
İsimkayıt MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir. Ödeme tamamlanmadıkça tahsis aktivasyon işlemine başlanmayacaktır.
İhtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ’ye verilen hizmetler İsimkayıt tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme İsimkayıt tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Ödeme ve İptallerde her türlü harç, resim, komisyon ve her ne ad altında olursa olsun, ek ödemeler müşteri tarafından karşılanacaktır. İsimkayıt’ ın iade yaptığı durumlarda müşteri iade faturası kesecektir.

Madde 11 - Sözleşmenin Sona Ermesi
Müşterinin ödeme koşullarına uymaması, iflası, konkordato isteminde bulunması, aciz ve/veya müzayaka içinde olması, aleyhine iflas takibi veya davası açılması, tasfiyesi, ölümü ve benzeri hallerde ve/veya herhangi bir gerekçe göstermeksizin, kendisinden kaynaklanan sebeplerle İsimkayıt işbu sözleşmeyi hiçbir ön ihbar yükümlülüğüne gerek kalmaksızın derhal feshedebilir.
Sözleşmenin karşılıklı rıza ile veya hizmet yenilenmemesi vs gibi sebeplerle veya hizmet süresinde belirtilen tarihte sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun İsimkayıt ve/ veya müşteri tarafından feshi halinde, Müşteri hiçbir şekil ve surette ve de hiçbir ad altında isimkayıt ve tedarikçilerinden peştamaliye, para iadesi, ya da başka herhangi bir tazminat isteyemez, ancak İsimkayıt’ın tazminat isteme hakkı saklıdır. Buna ek olarak hosting de yer alan veriler derhal silinecektir. Buna ilişkin olarak müşteri yedekleme hizmetini kendisi yapmak zorunda olup, bu konuda müşterilerini bilinçlendirecek ve ve silme işlemi için ver isahibi 3. kişilerden yürürlükteki mevzuatın zorunlu tuttuğu onayları alacaktır. 3. kişi ve idari kurumlar nezdinde veri sorumlusu olarak müşteri kabul edilecektir.
Müşterinin bu sözleşme hükümlerinden herhangi birini geç, kısmen ve/veya tamamen ihlal etmesi İsimkayıt tarafından sözleşmenin feshi için haklı sebep olarak kabul edilecektir. İsimkayıt’ın gecikme bedeli, zarar ve/veya tazminat talebi ve/veya hizmeti durdurması sözleşme feshi olarak kabul edilmeyecektir. Bu sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri İzmit Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir. Yine uyuşmazlık halinde ispat yükü müşterinin üzerindedir.Taraflar İsimkayıt’ın teminat yatırmaksızın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebinde bulunabileceğini kabul,beyan ve taahhüt ederler. İsimkayıt siparişin niteliğine göre, erken fesih halinde, müşteriden kalan ayların ücretini de talep edebilecektir. Uyuşmazlık halinde ispat yükü müşterinin üzerindedir.

Madde 12- Devir Yasağı
Müşteri faaliyeti ile ilgili bütün taahhütlerini veya aldığı hizmetlerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devrettiği noktada sözleşmenin tarafının bu üçüncü kişiler olmayacağını bilir. Sözleşmenin tarafı olması ancak işbu ahvali İsimkayıt’ ın kabulü ile gerçekleşecektir. Müşteri İsimkayıt’ dan olan alacağını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
Buna ek olarak müşteri kendi müşterisine veya başka bir kişiye hizmeti devrettiği takdirde, işbu sözleşmenin tarafı o 3. kişi olacak ve müşteri ve İsimkayıt arasındaki sözleşmeye bedel ve süre dahil olmak üzere kendiliğinden tarafı olacak ve bu ahvali derhal bu sözleşmede belirtilen yollarla İsimkayıt’ a belirtecektir. İsimkayıt’ ın bu sözleşme yer alan haklarını kullanması noktasında devralan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Aksinin vukuu halinde İsimkayıt’ a bir zarar gelmesi halinde müşteri İsimkayıt’ ın zararını karşılayacağını garanti eder.

Madde 13- Delil Sözleşmesi ve Sözleşmenin Yorumu
Bir uyuşmazlık vuku bulduğu takdirde İsimkayıt’ ın defter, kayıt ve belgelerinin geçerli tetkike esas ve hmk un ilgili maddesi gereğince kesin delil teşkil edeceğini kabul eder. İşbu sözleşmenin imzalanması ve/veya elektronik ortamda okunup kabul edilmesi ile birlikte İsimkayıt’ın müşteri ile bu tarihten önce gerçekleşmiş her ne ad altında olursa olsun tüm hukuki/ticari münasebetlerinde geçmişe yürümek kayıt ve şartıyla işbu sözleşme hükümlerinin cari olacağını taraflar açık iradeleri ile kabul ve beyan eyler. Açıkça tersi ifade edilmedikçe sözleşmenin hükümlerinin her biri sözleşmenin tümü için geçerlidir. Müşteri sözleşmedeki bütün borçlarını yerine getirirken basiretli bir tacir gibi ve Medeni Kanun’ da yer alan dürüstlük kuralına uygun bir şekilde davranacaktır. Müşteri sözleşmeyi avukat nezaretinde okumuş ve hükümlerin kendini hukuki olarak dezavantajlı duruma soktuğunun bilincinde olarak bu sözleşmeyi okumuş ve imzalamıştır. Müşterinin ve/veya onun müşterilerinden birinin zararlı ve/veya hukuka aykırı içeriğe sahip olması, hukukça yasaklanan bir tasarruf, işlem ve eylemin kasti olarak veya taksir ile parçası olması ve/veya buna aracılık etmesi ve/veya , botnet ve/veya herhangi bir benzerisaldırının hedefi olması ve/veya fiilleri ve içinde olduğu durumla İsimkayıt’a mali, hukuki ve organizasyonel olarak zarar verecek bir halde olması ve/veya böyle bir tehlike oluşturması halinde müşterinin hesabı kapatılarak, tüm erişimi engellenecek olup, bundan dolayı müşteri ve/veya müşterisi İsimkayıt’tan herhangi bir zarar talebinde bulunamaz. Müşteri bu ahvali kendi müşterisine de kabul ettireceğini, her halükarda İsimkayıt a bir zarar gelmesi halinde bu zararı karşılamayı garanti edeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Bu sözleşmede düzenlenen herhangi bir mevzudaki bir uyuşmazlık halinde ispat yükü müşterinin üzerindedir.

Madde 14 – Hosting Kullanmaya dair Yükümlülükler
a. Müşteri veri alanını kiralama amacına uygun olarak kullanacaktır.
b. İsimkayıt veri alanında gerektiği takdirde, teknolojik takip ve izleme yapabilecek olup, imaj alabilecek ve/veya yetkili 3. kişilere imaj aldırabilecek ve kayıt yapabilecektir. Müşteri veri alanını kullanan müşterilerini de bu konuda uyarıp gerekli izinlerin alınmasını sağlayacaktır.
c. Müşteri veri alanını korunması ile teknik ve hukuki olarak alınabilecek tüm tedbirlerin alınması ile yükümlüdür.
d. Müşteri İsimkayıt’ ın veri alanını kullanan gerçek kişilerin davranışlarına ilişkin olarak hukuki sınırlar içerisinde kalmak üzere, kendi kişisel bilgileri ve hitleri, trafik bilgileri değerlendirmeye alınarak istatistik konusu yapılabileceğini ve kişisel bilgiler verilmeksizin elde edilen bu istatistiğin ticari faaliyet konusu yapılabileceğini, referans olarak gösterebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri peşinen bu ahvali kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu ahval konusunda da kendi müşterilerine gerekli bildirimleri yapacağını ve gerekli muavafakatleri alacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
e. İsimkayıt işbu veri alanı ve veri alanı uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, alanı yeniden organize etme, verilerin yerini değiştirme ve erişimi durdurma hakkını saklı tutar. Müşteri işbu ahval konusunda kendi, müşterilerinin müsaadesini alacağını ve sözleşmesinde zorunlu tutacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.
f. İşbu veri alanına dair, müşteri ve müşterilerin elektronik posta adreslerine, ara ara bilgilendirme veya tanıtım amaçlı elektronik posta iletileri gönderebileceğimizi müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder ve müşterilerinin de bu konuda bildilendirileceğini ve bu ahvala onay vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
g. Müşteri veri alanı içinde veya dışında diğer 3. kişilere mali, hukuki, veya organizasyonel olarak zarar verici, veya haksız rekabet teşkil edebilecek eylem, işlem ve tasarruflarda bulunamaz, bunların hazırlık çalışmalarını, tanıtımlarını veya reklamlarını yapmayacağını, hizmetin ve veri alanının herhangi bir kısmını, istenmeyen toplu iletilerden veya istenmeyen ticari iletilerden istenmeyen posta bağlantı verilerinden bir hedef olarak kullanamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Her ne şekilde olursa olsun izinli veya izinsiz toplu mail gönderimi isimkayıt a bağlı sunucularda yapılmamaktadır. Müşteri aldığı hizmetten günlük 50 adet posta gönderimini aşamayacaktır. Müşteri kendi müşterilerinin de bu davranışları gerçekleştirmemesi için gereken önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
h. Müşteri kullandığı web script ve web yazılımlarını güncel ve güvenilir sürümlere upgrade etmek zorundadır. İsimkayıt sunucuları düzenli olarak güvenlik seviyelerine göre hosting sunucularının tümünü müşterilerine haber vermeden upgrade etme hakkına saklıdır. (Örnk. PHP sürümü, Mysql sürümü, Güvenlik güncelleştirmeleri vb.) Güncelleme işleminden dolayı sistemde çok eski bulunan yazılımların çalışmaması müşteri sorumluluğunda olup İsimkayıt sorumlu tutulamaz. İsimkayit 3. parti uygulamalar müşteri ip adresini whitelist'e alma ve/veya Mysql portlarını hosting hizmetlerinde dışarıya açılmasına izin vermemektedir. Müşteri sadece localhost üzerinden işlem yapabilir.
i. Müşteri hizmete ve/veya veri alanına erişmek ve/veya hizmeti ve veri alanını kullanmak için, bunlar gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; herhangi bir otomatik işlem veya hizmet kullanamaz. (BOT, DRM "spider crawler", bu işlemlerin işlevini taşıyan ve/veya aynı amaca hizmet eden, benzer teknik işlemler veri alanı tarafından depolanan bilginin düzenli aralıklara önbelleğe alınması veya “meta arama” gibi); yöntemler kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterilerinin de buna uygun davranmasını sağlayacağını garanti eder.
j. Müşteri hangi şekil ve yöntemle olursa olsun, hangi donanım kullanılırsa kullanılsın, doğrudan ve/veya dolaylı olarak verilen servisleri değiştirmek veya yeniden yönlendirmek ya da değiştirmeye veya yeniden yönlendirmeye çalışmak için herhangi bir yöntem kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Müşterilerinin de buna uygun davranmasını sağlayacağını garanti eder.
k. Müşteri hizmete ve veri alanına (veya hizmete bağlı ağlara) zarar veremez, devre dışı bırakamaz, gereksiz verilerle aşırı yükleyemez veya bozamaz ya da herhangi birinin hizmeti kullanmasına ve bu hizmetten yararlanmasına müdahale edemez, hizmeti veya herhangi bir parçasını veya kopyasını tekrar satamaz, devredemez ya da tekrar dağıtamaz ticari veya hukuki tasarruflarda bulunamaz bunların bedel karşılığı ve/veya bedelsiz olarak parçası olamaz bu fiillere aracılık yapamaz, müşterilerinin de buna uygun davranmasını sağlayacağını garanti eder.
l. Müşteri bunun gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her zaman gereken cloudflare, firewall, virüs koruma programı ve benzeri koruma tedbirlerini almakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. müşterilerinin de buna uygun davranmasını sağlayacağını garanti eder.
m. İsimkayıt müşteriye sağladığı alan üzerinde müşterinin ve/veya müşterilerinin içerik üzerinde hukuka ve/veya ahlaka aykırı bir içerik tespit eder, İsimkayıtın veri alanını hukuka ve ahlaka aykırı bir amaç için kullandığını tespit eder ise; derhal bu içeriği silebileceğini, bununla ilgili imaj alabileceğini ve içeriği sağlayanın erişimini engelleyebileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.
n. İsimkayıt, eğer müşterinin sağladığı herhangi bir içeriğin DDOS ve benzeri saldırılara uğradığını tespit eder ise; derhal erişimi iptal eder.
o. İsimkayıt’ ın erişimi iptal durumlarında müşteri herhangi bir zarar ve/veya tazminat talebinde bulunamaz ve para iadesi isteyemez.
p. Müşteri kendi müşterilerine hukukun zorunlu tuttuğu tüm belgeleri imzalatacak, onların kişisel haklarına azami özen gösterecektir.
q. Müşteri kendi müşterilerinin de tüm bu hükümlere uyacağı noktasında garanti verip, herhangi bir zararın vukuu halinde ilk talep halinde ödeme yapacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.
r. Müşteri veri alanı ile birlikte, kendisine domain name hizmeti verilmiş ise, kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adları (domain name) ile ilgili kiraları düzenli olarak alan adını tescil ettirdiği kuruluşa ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından dolayı elektronik posta veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması halinde sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu ve İsim Kayıt’ı sorumlu tutamayacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait veya kendi müşterilerine ait alan adı (domain name) ile ilgili yapılması gereken ödemeleri ilgili kuruluşlara yapmadığı takdirde gerek kendisinin gerekse müşterisinin bilgi, belge veya verileri ile ilgili yedek, arşiv, geçmiş vb bilgilerini İsim Kayıt’dan talep edemez.
s. İnternet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar İsim Kayıt tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup İsim Kayıt her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple İsim Kayıt aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ İsim Kayıt’ın herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm zararı tazminle mükelleftir.
t. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, İsim Kayıt Hizmetleri ile birlikte kullanmak için İsim Kayıt’dan veya İsim Kayıt’ın bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası, sağlayıcı tarafında belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin İsim Kayıt sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, İsim Kayıt ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile Müşteri isteği olması durumunda dahi, İsim Kayıt hiçbir zaman Müşteriye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. Müşterinin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını İsim Kayıt sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde İsim Kayıt’a bildirmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki talepler bedele tabiidir. Müşterinin SSL sertifikasının iptali halinde para iadesi yapılamaz. SSL sertifika sağlayıcılarının ukdesinde ve yetkisinde yer alan faaliyetler ve bundan doğan zararlardan salt müşteri sorumludur. Sertifika adına alınan kişi sertifika standartlarını takip etmek zorundadır.SSL sağlayıcının güvenlik dahil her türlü taahhütlerinden İsimkayıt sorumlu değildir. Müşteri şifresini devretmemek ve korumakla yükümlüdür.
u. Müşteri hosting alanlarını 3. kişilerin kullanımına açıp açılmadığına bakılmaksızın kendi hesabından ve müşterilerine ait hesaplardan tamamen kendisi sorumludur.
v. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.isimkayıt tarafından verilse de 3. bir kişi tarafından sunulan hizmetler) MÜŞTERİ İsim Kayıt tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (tümüne birden “Hizmetler”) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı İsim Kayıt sorumlu tutulamaz. İsim Kayıt bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir. w. Hosting içinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir: Topsite’lar
IRC script’leri, bot’ları
Proxy script’leri/anonimleştiriciler
Korsan yazılım/warez
Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
IP Tarayıcılar
Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
Verilen ek ücretsiz hizmetler 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılamaz
Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
Piyasayı belirleyen bankaların programları
Çekiliş/kumar siteleri
MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
Mailer Pro
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
IRCD (irc server’ları)
Yasal izne sahip olsa da Yetişkin odaklı siteler
Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

Madde 15- Diğer Hükümler
a- Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki mevzuata aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. İsimkayıt’ ın bilgisi olmadan Müşteri gizlice yasal olmayan işlemleri yapması durumunda kanuni cezai işlemleri tamamen Müşterinin kendisinin sorumluluğunda olacağını Müşteri kabul eder. İsimkayıt Müşterilerinin sunucularında sözleşmeye aykırı ve yasal olmayan içeriğin var olup olmadığını ara ara kontrol etmek yetkisine sahiptir. Bu anlamda müşteri bu içeriğe bakma konusunda müsaade vermekte olup burada içeriği olan 3. kişilerin de bu müsaadeyi vermesini temin eder. İlgili hükümleri sözleşmesine koyar. Aksi takdirde İsimkayıt, anlaşmayı fesh etme hakkını saklı tutar.
b- Müşteri hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek müşteri sorumluluğundadır. İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil İsimkayıt hizmetleri sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir.
c- İsim Kayıt sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. İsimkayıt sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder
d- Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden hukuka uygun olarak o yönde muvafakat alınması zorunludur. İsimkayıt dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.
e- Talep eden her kim olursa olsun, İsimkayıt’ın Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır. Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili İsimkayıt departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, müşteriye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. Tüm İsimkayıt Müşterileri, kendi Bayi Hesapları altında yapılanlar da dahil olmak üzere işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.
f- İsimkayıt günlük olarak zararlı yazılımların tespiti konusunda veri alanında inceleme yapmaktadır. Tespit halinde zararlı yazılımları mail ile bilgilendirme yapar. Kullanıcı bu yazılımlardan ve güvenliğinden sorumludur. Gerekli önlem alınmadığı takdirde bu isimkayıt için erişimi engelleme ve aldığı hizmetlerin tümünün kapatılması ve iptali konusunda hak oluşturur.Ancak bu demek değildir ki; isimkayıt veri tabanı içeriğinin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir hacklenme ve benzeri bir haksız fiilden isimkayıt sorumlu değildir.
g- Kaynak Kullanımı; Müşteri Sistem kaynaklarının %20’sini ya da daha fazlasını kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, . Mysql, mssql vs. yer alır. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici programlar dahildir. Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verebilirsiniz ama onları bizim paylaşılan sunucularımızda barındıramaz ve depolayamazs. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz. . Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez. 15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir. Aynı anda MySQL veri tabanına bağlanma limiti 50 ile sınırlıdır. Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://tesciledilenalanadi.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanınız. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız. Bu anlamda kiracılar kendi müşterilerini bu konuda uyaracak ve gerekli önlemleri alacaktır. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.
h- Bant Genişliği Kullanımı Müşterinin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır müşteri tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, İsim Kayıt müşteriye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.
i- Depolama, Yedekleme ve Güvenlik İsim Kayıt, müşterinin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. Müşteri Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteri, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Müşteri gerekli önemleri almakla sorumludur:
- I. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek,
- II. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak,
- III. İsim Kayıt sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak ve Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak
j- İsimkayıt paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve İsimkayıt’ın müşteriye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak veya diğer standartlara uyum için sunulmamaktadır, bu durum kiracının bilgisi dahilindedir. İsim Kayıt, müşterinin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. Müşteri her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. Müşteri, İsim Kayıt’ın inisiyatifinde, İsim Kayıt’ın Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde Hizmetleri kullanamaz. Müşterinin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda İsim Kayıt kayıtları geçerli sayılacaktır.
k- Müşteri veri tabanı barındırma Hizmeti satın alınırken Müşteri ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunucu yönetim paneline giriş yapması için isimkayıta gerekli yetkiyi vermektedir.
l- Müşteri, İsim Kayıt ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, İsim Kayıt, müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide İsim Kayıt, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.
m- Sözleşme ve sözleşme konusuna dair ihbar, duyuru ve tebligatlar duyuru panosundan gerçekleşecektir. Müşteri günlük olarak bu panoyu takip edeceğini ve bununla ilgili gerekli değişiklikleri ve güncellemeleri gerçekleştireceğini kabul eder. Buna ek olarak, müşteri belirli yazılım ve donanım versiyon değişiklikleri sebebiyle aldığı hizmetin işlevsiz hale gelebileceğini veya durabileceğini kabul eder.

Madde 16- Sözleşmenin Bütünlüğü
İşbu sözleşmenin ödeme harici herhangi bir maddesi mevzuat değişikliği sebebiyle geçersiz ve/veya aykırı hale gelir ise; diğer hükümler İsimkayıt’ ın da onayı ile geçerli olmaya devam edecektir.

Madde 17- Sözleşmenin Süresi
Bu sözleşme taraflarca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve İsimkayıt’ ın sitede belirttiği süre boyunca geçerli kalacaktır.. Ancak gizliliğe dair hükümler imzalanmasından itibaren, geriye doğru gizli bilgilerin paylaşılması anından itibaren geçerlidir. Fikri haklar ve Gizliliğe dair hükümler sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin veya fesh edilirse edilsin, işbu sözleşmenin akıbetinden etkilenmeyerek 5 sene için geçerli olacaktır. Sözleşme süresi müşterinin İsimkayıt’ ın web sitesindeki ürün veya hizmeti alma kutucuğunda tercih ettiği süre kadardır. Kabul kutucuğunun işaretlenmesi ile sözleşme kabul edilmiş ve onaylanmış sayılır.

Madde 18- Tebligatlar
Bu sözleşmeden doğan hakların kullanılmasıyla ilgili ihbar ve ihtar ve beyanlar, noter, iadeli taahhütlü mektup veya elektronik posta adresine hukuken ıslak imza sonucunu doğurur nitelikte olan güvenli elektronik imza veya kayıtlı elektronik posta veya şikayet veya iletişim kutucuğuna yazılacak yazı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Elektronik imza ve elektronik posta ile yapılan tebligatlarda; tebligat elektronik imzalı elektronik postanın gönderilmesinden sonraki 5. gün yapılmış kabul edilecektir. 5 gün içinde gönderilen bir iletiye itiraz edilmez ise ileti konusuna ilişkin sözleşme veya hizmet değişikliği gerçekleşmiş kabul edilecektir. Müşteri kendisine yapılacak bildirimler için iletişim ve bilgi formunda belirttiği adreslerini kanuni ikametgah adresi ve isimkayıt kendisine yapılacak bildirimler için iletişim bilgileri içinde yer alan mail adresini tebligatın yapılabileceği elektronik posta adresi olarak göstermiştir. Taraflar söz konusu adreslerin tebligat adresi olduğu konusunda mutabık kalmışlardır.

Madde 19-Mücbir sebep
Deprem, sel, yangın gibi doğa olayları, DDOS saldırıları, savaş, genel grev, elektrik kesintileri, periyodik bakımlar, planlı ve plansız bakım çalışmaları, donanımdan ve hatlardan kaynaklı sistem engelleri mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Bakım çalışmaları aciliyeti gereği bilgilendirme konusu yapılmayabilecektir. Müşteri bu ahvali kabul ve taahhüt eder. Mücbir sebep sona erdiğinde, sözleşme isim kayıt ın onayı ile devam eder.

Madde 20- Ek faturalar

MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfalarında kullandırılacak bütün yazılım ve sertifikalar bir ek halinde sözleşmenin kabulü ile mevcut olanlar on beş (15) gün içinde, yeni alınacak olanlar da hizmet aktivasyon tarihini müteakip otuz (30) gün içinde İsim Kayıt’ a sunmayı müşteri taahhüt eder.